Marinen övar både nationellt och internationellt

Övningar är en central beståndsdel i vår verksamhet. Vi övar för att kunna agera om det verkligen gäller.

Vid nationella övningar utvecklar marinen sin förmåga att försvara Finland. Övningarna omfattar allt från övningar på grundenhetsnivå till stora gemensamma övningar på försvarsgrensnivå där alla marinens truppförband deltar och alla prestationsförmågor sätts på prov.

Genom att öva tillsammans med andra myndigheter förbättrar vi vår beredskap att bidra till den övergripande säkerheten och stöda andra myndigheter. Tillsammans med andra myndigheter övar marinen bland annat oljebekämpning, sjöräddning och röjning av sprängmedel under vatten.

När vi deltar i internationella övningar utvecklar vi vår förmåga att fungera som en del av en multinationell styrka och skapar därmed beredskap att delta i internationell krishantering inom ramen för operationer som leds av FN, EU eller Nato. Den internationella verksamheten stöder även den nationella övningsverksamheten samt sjöförsvarets utveckling.

Marinen

Sjöförsvaret deltar starkt i Försvarsmaktens huvudkrigsövning

Kaakko 19 är Försvarsmaktens huvudkrigsövning för i år. I övningen deltar trupper och personal från Huvudstaben och inrättningar underställda Huvudstaben, Försvarshögskolan, alla försvarsgrenar och Gränsbevakningsväsendet. Marinens trupper deltar i övningen Kaakko 19 under tiden 25.11 - 2.12.2019. Efter att övningen avslutats fortsätter underhållet fram till den 4.12.
21.11.2019 | 15.41
Gemensamma kunskaper om metoderna inom minröjning gagnar båda parter
Kustflottan

Gemensamma kunskaper om metoderna inom minröjning gagnar båda parter

Under tiden 28 - 29.10.2019 övade Marinen tillsammans med Natos minjaktavdelning, Standing NATO Mine CounterMeasures Group 1 (SNMCMG1) på Skärgårdshavet. Övningen stärkte i synnerhet förmågan till samverkan och byggandet av nätverk samt 4. Minröjningsflottiljens förberedelser inför nästa års NRF-beredskap.
30.10.2019 | 11.31
Marinen

Samarbetet mellan Finland och Sverige avancerar effektivt - Sjöstridsövningen Silja avslutas på fredag

Sjöstridsövningen Silja avslutas 7.6. Övningens returmarscher syns i trafiken på fredag. Övningen utvecklade på ett omfattande sätt marinens beredskap och förmåga att verkställa marina operationer, vid behov med stöd av en internationell trupp.
7.6.2019 | 8.43
Två länder - en amfibisk enhet
Nylands brigad

Två länder - en amfibisk enhet

Målet med försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige (FISE) är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet, inklusive att stärka säkerhetssituationen i Östersjöregionen. En del av FISE- samarbetet utgörs av Swedish Finnish Amphibious Task Unit, SFATU, som utvecklas under ledning av den finska och svenska marinen.
5.6.2019 | 10.11