Hoppa till innehåll

Alokasleiri Kiikalassa. Kuva Puolustusvoimat, Jesse Heinilä.

Som beväring hos oss

De nya rekryterna inledde sin tjänstgöring i januari 2022 med rekrytskedet i Obbnäs, medan en del av de rekryter som bor i sydvästra Finland inleder sin tjänstgöring i Pansio i Åbo.

Anvisningar för rekryterna i kontingent 2/20 vid Kustbrigaden

 • Rekryterna i kontingent 1/22 inleder sin tjänstgöring 3.1.2022

Publikevenemangen har inhiberats

 • På grund av de coronarestriktioner som är i kraft ordnas ingen anhörigas dag för rekryterna i kontingent 1/22, och krigsmannaeden och -försäkran som ordnas söndag 10.2.2022 är inte öppen för beväringarnas anhöriga.

Vad för beväringstjänsten med sig?

Efter rekrytskedet, som räcker sex veckor, utses beväringarna till fortsatt utbildning under utbildningsgrensskedet utgående från Kustbrigadens trupproduktionsuppgifter och beredskapsskyldigheter samt beväringens framgång i tjänstgöringen under rekrytskedet och hans eller hennes personliga lämplighet.

Efter rekrytskedet fortsätter tjänstgöringen med utbildningsgrensskedet inom antingen kustförband eller marina förband. De som får utbildning för marina förband förflyttar sig till Pansio, där alla marina förband får samma utbildning. Kustförbandens utbildning fortsätter i Obbnäs. Till exempel alla de som förordnats till underhållsvapenslagen förflyttar sig till Underhållskompaniet, där de som förordnats till utbildningsgrenarna underhållstjänst, komplettering, service och reparation och medicinalvård under sex veckor får utbildning i de saker som är gemensamma för underhållet och utbildningsgrenen. I slutet av utbildningsgrensskedet sker valet till underofficerskursen utgående från trupproduktionsuppgiften och framgången under tjänstgöringen.

Tjänstgöringstiden fastställs efter slutfört utbildningsgrensskede enligt uppgiften och den utbildning som ges för den till 347, 255 eller 165 dagar. Största delen av beväringarna vid Kustbrigaden tjänstgör 347 eller 255 dagar.

De vanligaste manskapsuppgifterna

 • Till uppgiften som sjöövervakare hör uppgifter inom sjöövervakning och undervattensövervakning som kräver omsorgsfullhet och noggrannhet. (255 d)
 • Sjukvårdsmännen får utbildning i första hjälpen, funktion på stridsfältet, hygien och upprätthållande av stridsdugligheten. (255 d)
 • Militärpoliser övervakar säkerheten vid militära objekt, upprätthåller ordning och övervakar och dirigerar trafiken. (255 d)
 • Militärförare ansvarar för mångsidiga marktransporter. De kör i huvudsak tyngre fordon, såsom lastbilar. (347 d)
 • Båtförarna ansvarar för mångsidiga båttransporter. (militära båtförare 347 d och motorbåtsförare 165 d)
 • Gevärsmän och pionjärer utbildas att fungera som infanteri vid skyddande av objekt i skärgården och vid kusten. (165 d)
 • Sjöspanarna rör sig i skärgården, obemärkt i spetsen för truppen, och har som uppgift att producera en lägesbild över fienden för de egna trupperna. (165 d)
 • Kustsignalmännens huvuduppgift är att bygga och underhålla signalförbindelser. (165 d)
 • Manskapsuppgifter inom underhållet är till exempel kompletterings-, reparations- och service- samt underhållstjänstmannens uppgifter. (165 d)
 • Kanoniärerna utbildas att använda 130 mm kustrobotar. (165 d)

Du kan bekanta dig närmare med Kustbrigadens utbildningsalternativ via Försvarsmaktens varusmies.fi-sidor Tjänstgöringsplatser och -uppgifter.

Ledarutbildning

Till ledarutbildning väljs cirka 35 % av beväringarna i kontingenten.

 • De beväringar som klarat sig bäst under rekryt- och utbildningsgrensskedet och lämplighetstest samt visat sina talanger inom utbildningen fortsätter sin utbildning på antingen kust- eller de marina förbandens underofficerskurs.
 • Under första skedet av underofficerskursen sker valet till reservofficerskursen.
 • Reservofficerskurserna ordnas vid Sjökrigsskolan på Sveaborg och vid Reservofficersskolan i Fredrikshamn.
 • Efter underofficers- och reservofficerskurserna utbildar och leder beväringscheferna beväringarna i följande kontingent. En beväringschef tjänstgör 347 dagar.

Dykarutbildningen

Kustbrigadens dykarskola svarar för dykarutbildningen inom Försvarsmakten. Dykare utbildas växelvis på två specialtruppslinjer.

 • Röjdykarna utbildas för operation i uppgifter där man söker och röjer sprängmedel under vatten.
 • Stridsdykarna utför krävande sjöspaningsuppgifter i de krävande förhållandena i skärgården och på kusten. (utbildas 2020)

Vill du tjänstgöra inom Marinens specialtrupper? Sök till dykare 31.7.

 • Urvalsproven ordnas vecka 35 vid Kustbrigaden, Obbnäs.
 • Man förordnas inte till en specialuppgift vid uppbådet utan man söker genom separat ansökan. Man kan söka till de flesta uppgifterna ännu efter uppbådet och efter att tjänstgöringsplatsen fastställts, men om man redan vet vilken specialtrupp man vill tjänstgöra vid lönar det sig att berätta om det vid uppbådet.
 • Man kan söka till en del av uppgifterna ännu under grundutbildningsskedet. Ansökan är öppen för alla beväringar.

Anta utmaningen och bekanta dig med dykarutbildningen! Läs mer 

 

´