Alokasleiri Kiikalassa. Kuva Puolustusvoimat, Jesse Heinilä.

Som beväring hos oss

Marinens finskspråkiga beväringstjänst inleds alltid vid Kustbrigaden.

Det inledande skedet av beväringstjänsten, d.v.s. grundutbildningsperioden, äger rum i Obbnäs. Innehållet i utbildningen som ges under grundutbildningsperioden är detsamma överallt inom försvarsmakten, men lokala förhållanden beaktas. Grundutbildningsperioden utgör åtta veckor. I slutskedet av grundutbildningsperioden görs urval för den fortsatta utbildningen.

Platserna för den fortsatta utbildningen bestäms på grundval av Kustbrigadens uppgifter och beredskapsförpliktelser samt utgående från personlig lämplighet. Tjänstgöringstiden är 347, 255 eller 165 dygn beroende på uppgiften och den utbildning som ges för den.

Största delen av beväringarna väljs ut för en tjänstgöringsuppgift, som kräver tjänstgöring i 347 eller 255 dygn. Inom marinen väljs ca 70 % av beväringarna ut för utbildning vid kustförbanden och 30 % för utbildning inom de marina förbanden.

Ca 35 % av beväringarna ur en kontingent väljs ut för ledarutbildning. De som har klarat sig bäst under grundutbildningsperioden och visat sin förmåga i lämplighetstesten fortsätter sin utbildning på underofficerskursen antingen vid kust- eller marinförbanden. Efter slutförd underofficerskurs och reservofficerskurs utbildar och leder beväringscheferna beväringarna i följande kontingent. Beväringscheferna tjänstgör 347 dygn.

Dykarna får mängsidig utbildning i marinens specialtrupper. Läs mer.