Hoppa till innehåll

Element i målbilden

Den målbild för framtiden försätter Marinen i en situation, där vi är tvungna att granska även våra inlärda tillvägagångssätt, som vi för tillfället använder oss av. Marinen måste bevara de prestationsförmågor och tillvägagångssätt som stöder målbilden, men också kunna avstå från sådant som inte bidrar till att nå målbilden.

Hur är marinen organiserad?

De operativa trupperna är rörliga kustförband och marina förband. De har stor eldkraft och är kapabla till självständig strid och klarar vid behov av att nöta ned och slå en motståndare som de möter. De är internationellt interoperabla och deras prestationsförmågor kan användas för att fullgöra Marinens alla uppgifter.

De lokala trupperna skyddar och stöder operativa trupper, nöter motståndare som de varseblir och skyddarlokala o bjekt. Alla trupper verkar utgående från den gemensamma lägesmedvetenheten, har bildat nätverk sinsemellan och är kapabla att stödja samt dra nytta av de övriga parternas prestationsförmågor.

De marina förbandens stridsindelning bygger på situationen och de marina enheterna används i den sammansättning som uppgiften kräver under ledning av kommendören för det operativa marina förbandet eller en särskilt namngiven ledare.

Vid organiseringen av kustförbanden eftersträvar man enhetliga och modulära lösningar, så att truppernas användbarhet och interoperabilitet i hela operationsområdet ska vara så bra som möjligt.

För uppgifterna lämplig materiel

Den materiel som Marinen använder lämpar sig för marina operationer under alla årstider. Truppernas eldgivningsförmåga svarar mot framtidens hotbilder och de möjliggör noggrann eldgivning mot såväl rörliga punktmål som arealmål. Vi övergår från fasta system till flyttbara och rörliga system, som stöder och möjliggör rörliga marina operationer och är kapabla att dra nytta av de specialförhållanden som skärgården erbjuder.

Marinens operativa trupper förfogar över en fullskalig materiel, som är avsedd för de förhållanden och dimensioner som råder på ett modernt stridsfält. Förutom fullgörande av uppgifterna under normala förhållanden möjliggör denna materiel rörliga och självständiga operationer under undantagsförhållanden i alla förhållanden på operationsområdet.

De lokala trupperna förfogar över en materiel, som möjliggör fullgörandet av vissa avgränsade uppgifter under alla årstider.

Hurdana utrymmen och hurdan infrastruktur förutsätter målbilden?

De utrymmen och den infrastruktur som är i Marinens användning gör det möjligt att säkerställa ledarskapet, trupproduktionen, stödjande nätverk och underhåll samt beredskapen för undantagsförhållanden och en utbildning som motsvarar trupproduktionskraven. De möjliggör också tidsenliga undervisnings- och övningsutrymmen samt förrådsmöjligheter som uppfyller de krav som ställs i fråga om att trygga verksamheten under normala förhållanden och undantagsförhållanden.

De värnpliktigas kaserner, inkvarterings- och utbildningsutrymmen samt utbildningsmiljöer upprätthålls i enlighet med de krav som såväl samhället som militärtekniken ställer. Utbildningslokaliteterna och övningsområdena möjliggör säkra men realistiska övningsförhållanden för trupperna. För användning, handledning och lagring av simulatorer och virtuella utbildningsmiljöer har man ställt utrymmen till förfogande som stöder undervisningen och övandet.

Huvudbaserna och örlogshamnarna möjliggör den reparationsverksamhet, det underhåll och det återställande av stridsförmågan som trupperna behöver.

Utrymmena för undantagsförhållanden och andra lösningar möjliggör ett informationssäkert och stridståligt ledarskap, underhåll av materielen och upprätthållande och återställande av stridsförmågan.

Lägesmedvetenhet och information

Marinens verksamhet och marina operationer bygger i framtidens mångdimensionella verksamhetsmiljö på en omfattande och enhetlig lägesmedvetenhet samt information, som står till förfogande för alla trupper och ledningsnivåer. De möjliggör en förutseende verksamhet i fråga om ledarskap, påverkan och eldanvändning i operationsområdet.

Den egna ledningsverksamheten baseras på en uppdaterad och enhetlig lägesmedvetenhet om de egna trupperna och deras prestationsförmåga. Skydd, eldanvändning och påverkan förutsätter noggrann och analyserad information, som stöds av underrättelser om motståndarens olika system, men också om övriga förhållanden på operationsområdet, variationen i fråga om dem och om verksamhet mellan olika parter som äger rum i området. Marinen använder i full utsträckning försvarssystemets gemensamma information samt information som producerats av de övriga försvarsgrenarna och myndigheterna samt internationella
partner.

I hanteringen och organiseringen av Marinens information utnyttjas de möjligheter som digitaliseringen och artificiell intelligens erbjuder i stor omfattning och informationen står till de behövandes förfogande oberoende av tid och rum.

Marinen har tillgång till uppdaterade, testade och efter en modern verksamhetsmiljö avpassade doktriner, reglementen och handböcker som stöder dessa. Systemens stridstekniska anvisningar är enhetliga och kompatibla.

Effektiv samverkan

Marinen är interoperabel och kapabel till samverkan nationellt och internationellt. Förmågan till samverkan och kraven på interoperabilitet ägnas omfattande uppmärksamhet vid utvecklandet av materielen och verksamhetssätten. En central aspekt är att byta och ta emot information samt att dra nytta av partnernas
prestationsförmåga som stöd för den egna verksamheten under normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Förmågan att verkställa uppgifterna på ett smidigt och koordinerat sätt uppstår genom samverkan med de övriga försvarsgrenarna, myndigheter och internationella partner. Marinens trupper och de system som Marinen har till sitt förfogande klarar av att verka friktionsfritt tillsammans med andra samarbetsparter.

De anställda som verkar inom ledningsorganen och de operativa trupperna är i fråga om kunnande och språkkunskaper internationellt sett kompatibla. De är kapabla att fungera som en del av en internationell enhet, vid en internationell stab eller att t.ex. inom krishanteringsoperationer leda internationella prestationsförmågor och trupper.

Marinen övar regelbundet verkställande av marina operationer med stöd av de övriga försvarsgrenarna och samarbetsparterna i den omfattning som dess uppgifter förutsätter. Övningar tillsammans med internationella partner genomförs på grundval av uppgjorda planer och styrning.

Läs om Säkerställande av kompetensen
 

 

 

´