Hoppa till innehåll

Föränderlig verksamhetsmiljö

Finlands och Försvarsmaktens verksamhetsmiljö har blivit allt svårare att förutse och förändringar i verksamhetsmiljön sker i allt snabbare takt. Orsakerna till detta är globala förändringsfaktorer, klimatförändringen, globaliseringen, pandemier, en flerpolig och kontroversiell världsordning till följd av politisk, ekonomisk och militär konkurrens. Tillsammans bildar de en nätverksbaserad och instabil helhet. Till synes obetydliga händelser som inträffar långt borta kan få oväntat stora konsekvenser på andra sidan jordklotet.

Östersjön har blivit en arena, där flera aktörer visar upp sin verksamhet och en spegel, vars händelser återspeglas på annat håll, men som också återspeglar andra händelser i världen och kampen mellan stormakterna. Det arktiska områdets allt större betydelse och spänningarna
inom det återspeglas även på Östersjön inom flera olika dimensioner.

Man kan utgå ifrån att förändringarna i samhället och den interna verksamhetsmiljön
fortsättningsvis kommer att öka regleringen av all verksamhet under normala förhållanden.

Samhälleliga förändringar såsom en tilltagande pluralism, kulturell mångfald, en ökad värdesättning av fritiden, snabba förändringar i de värnpliktigas kunnande, en tilltagande betoning av individualismen, digitaliseringen, en begreppslig och praktisk förändring i arbetet och globala teman och fenomen kommer att förändra Marinens verksamhet i normativ, etisk och funktionell bemärkelse.

Teknologins snabba, omfattande och djupgående utveckling förutsätter att Marinen har verkansförmåga och förmåga att skydda sin verksamhet mot långt utvecklade och rörliga
system. Detta innebär utmaningar för den nuvarande doktrinen och olika vapen-, övervaknings- och ledningssystem.

Förändringsfaktorerna förutsätter en ny typ av verksamhetskultur inom Marinen, nytt förhållningssätt till tjänstgöringen samt en ny typ av utbildning och nya krav på såväl den anställda personalen som de värnpliktiga i fråga om hur tjänstgöringen och arbetet ska organiseras. 

Utvecklingen av den teknologi som är i bruk och digitaliseringen förutsätter en allt högre och mer specifik kompetens och utbildning, som ska uppdateras regelbundet, hos både de värnpliktiga och
den avlönade personalen. Konkurrensen om kunnig personal kommer att öka under de kommande åren, varför Marinen fortsättningsvis måste kunna attrahera kompetent personal i sin tjänst.

 

 

´