Hoppa till innehåll

Kustförsvar inom hela Finska vikens område

Beredskap från Hangö udd till östgränsen

Kustbrigaden utbildar årligen cirka 2000 beväringar, varav 30-40 är kvinnor som gör frivillig militärtjänst.

Vi är kända för vår motiverade och kunniga personal, trivseln inom arbetsgemenskapen samt för att vår utbildning är av hög kvalitet. Den avlönade personalen vid brigaden uppgår till strax över 300 personer i militära och civila uppgifter.

I och med försvarsmaktsreformen vid årsskiftet 2014-2015 avskildes de marina förbanden och kustförbanden till egna truppförband. I Obbnäs inrättades 1.1.2005 Kustbrigaden, medan stridsfartygen överfördes till Kustflottans organisation.

Tre truppenheter förutom staben

Brigadstaben bildas av operativa avdelningen, personalavdelningen och underhållsavdelningen.

Till det traditionsrika Sveaborgs kustregementes uppgifter hör förutom grund- och underofficersutbildning för värnpliktiga även utveckling av ytstridssystemet. Kustregementet består av fem enheter: sjömålsrobotbatteriet, signalkompaniet, eldbatteriet, sjökompaniet och underofficersskolan.

Porkala kustbataljon ansvarar för brigadens trupproduktion inom underhållet, underhållet av basen och trupperna samt bevakningen av objekt. Till bataljonens uppgifter hör därtill många olika slag av mark- och sjötransporter samt upplagring av materiel. Bataljonen består av fyra enheter: underhålls-, transport- och militärpoliskompanier samt materialcentralen.

Till Sjöspaningsbataljonens enheter hör dykarskolan, sjöspaningskompaniet och avdelningen för specialverksamhet. Sjöspaningskompaniets huvuduppgifter är spanings-, övervaknings- och eldledningsuppgifter. Dykarskolan utbildar alla Försvarsmaktens dykare och avdelningen för specialverksamhet utbildar soldater för specialuppgifter inom Försvarsmakten.

´