Hoppa till innehåll

Säkerställande av kompetensen

Utbildningen av Marinens personal grundar sig på moderna och mångformiga metoder, som har ett tätt samband med simulering och modellering av verksamhetsmiljön och de krav som operationerna ställer. Simuleringen och modelleringen stöder den praktiska utbildningen som sker i rätt verksamhetsmiljö. Våra starka sidor är lokalkännedom och prestationsförmåga i fråga om vår egen verksamhetsmiljö.

Personalen utbildas och övas i att verka decentraliserat och självständigt, styrd av de högre chefernas stridsidé och den fastställda slutkonstellationen, samt i att upprätthålla sin funktionsförmåga till havs och i kustförhållanden året om. Personalens operativa och taktiska tänkande utvecklas genom kartövningar, simulationer och krigsspel.

Marinens beredskapstruppers och de operativa truppernas kunnande och funktionsförmåga under undantagsförhållanden upprätthålls genom regelbunden och högklassig beredskapsträning, repetitionsövningar samt genom avtalsbaserat inträdande i tjänst. De lokala trupperna har utbildats så att de på ett djupgående sätt har insikt i sitt verksamhetsområde och sina första uppgifter.

Marinens egen utbildningsverksamhet utvecklas så att den motsvarar Marinens framtida uppgifter, verksamhetsmiljö och de behov som Marinens system har på ett mer individuellt sätt än tidigare.

För utbildning av Marinens personal, värnpliktiga, chefer och trupper används systematiskt tidsenliga simulatorer och virtuella utbildningsmiljöer som uppfyller kunskapskraven och ingår i nätverk. Systemen är dels fasta, centraliserade utbildningssystem, dels flyttbara system, som har fördelats till den operativa förbandsnivån.

All utbildning som ges inom Marinen stöder funktionsförmågan hos personalen samt stärkta attityder, försvarsvärderingar och en förstärkning av försvarsviljan. Förutom basfärdigheterna betonar utbildningen ingående kunskaper i att använda de allt mer tekniska system som Marinen använder. Genom att utbilda personalen garanterar man ett optimalt utnyttjande av olika system och att tänkesättet i fråga om taktik och operationskonst utvecklas så att prestationsförmågorna kan utnyttjas i full skala.

Hur utbildas cheferna?

Vid Marinen är cheferna personer som utbildats på förhand för uppgifter som motsvarar deras ledningsnivå och utvecklas som chefer under den tid de verkar i sin uppgift. Cheferna är i sina uppgifter kapabla att tillgripa självständiga lösningar i enlighet med den högre chefens stridsidé även i oväntade förhållanden.

Cheferna har en gedigen kännedom om sitt verksamhetsområde, förmåga att upprätthålla truppens funktionsförmåga under alla årstider samt detaljerad kännedom och detaljerade färdigheter i att använda de system och den materiel som används. I utbildningen av chefer och kommendörer eftersträvar man att cheferna ska vara kapabla att genomföra sjöoperationer i form av gemensamma operationer.

Det är en väsentlig del av ledarskapet att cheferna har kapacitet att utnyttja den information som de tekniska systemen producerar. I ledarskapet beaktas dessutom alltid förutom den tekniska förmågan och det tekniska kunnandet förmågan att leda människor. 

Förutsättningarna för ledarskap skapas genom en krävande och tidsenlig ledarutbildning av de värnpliktiga, som kompletteras systematiskt i all grund- och påbyggnadsutbildning av den avlönade personalen och reserven. 

Ledarskapet och ledningen av Marinen skapar tillsammans en enhetlig och klar helhet, som beaktar Marinens och de marina operationernas särdrag, och som baserar sig på högklassig yrkeskompetens och en stabil värdegrund.

Ledarutbildningen genomförs så att den gradvis blir mera krävande och går från stridstekniskt ledarskap av människor och små enheter till behärskning av stridsteknik och taktik. Ledarna utbildas i att förstå en mångvärdig trupps behov och de krav detta ställer på ledarskapet i en allt mer omfattande utsträckning.

Hur kan tillgången till kompetent personal säkras?

Marinen har numerärt sett en tillräcklig, kunnig och handlingskraftig personal. De anställda är lämpliga för sina uppgifter och handlar i enlighet med Marinens värderingar. De anställda är kunniga, motiverade och har försvarsvilja.

De anställdas kunnande och funktionsförmåga stöds aktivt inom Marinen. De anställda uppmuntras kraftfullt att på eget initiativ utveckla sitt kunnande och sin funktionsförmåga och erbjuds möjligheter att utveckla sitt professionella kunnande i olika uppgifter såväl i hemlandet som i internationella uppgifter.

De anställda garanteras möjlighet att påverka utvecklandet av de egna arbetsuppgifterna och möjligheterna att utvecklasi arbetet.

Högklassiga arbetsförhållanden tillämpas i alla uppgifter vid Marinen och flexibla arbetsmöjligheter utnyttjas i omfattande utsträckning i syfte att hitta en jämvikt mellan arbetet och familjelivet. Jämställdhets- och jämlikhetsaspekter har beaktats på alla arbetsplatser, inom verksamheten, utbildningen och karriärplaneringen. Marinen stöder en god funktionsförmåga hos sina anställda.

 

´