Hoppa till innehåll

Marinens materiel

Minfartyg

Hämeenmaa-klassen

Minfartygen av Hämeenmaa-klass, MLC Hämeenmaa och MLC Uusimaa är fartyg som är dugliga för öppet hav och klarar av att ta sig fram i is. Fartygen används förutom för mineringsuppgifter även för skyddande av sjötrafiken, övervakning av havsområdet samt som ledningsfartyg. Hämeenmaa-klassen lämpar sig för internationella krishanteringsuppgifter.

Pansio-klassen

Fartyg som hör till Pansio-klassen är minfärjorna MLI Pansio, MLI Porkkala och MLI Pyhäranta. Minfärjorna används för mineringsuppgifter samt sjötransporter.

Minfartygen finns vid Kustflottan.

Robotbåtar

Hamina-klassen

Till Hamina-klassen hör robotbåtarna PGG Hamina, PGG Tornio, PGG Hanko och PGG Pori. Hamina-klassen används för skyddande av sjötrafiken och för ytavvärjning. Fartygen lämpar sig även för komplettering av luftförsvaret, luft- och ytövervakning samt för elektronisk övervakning.

Rauma-klassen

Till Rauma-klassen hör robotbåtarna PGG Rauma, PGG Raahe, PGG Porvoo och PGG Naantali. Rauma-klassen används för skyddande av sjötrafiken och för ytavvärjning. Fartygen lämpar sig för luft- och ytövervakning, utbåtsbekämpning samt undervattensövervakning och elektronisk övervakning.

Robotbåtarna finns vid Kustflottan.

Minröjningsfartyg

Katanpää-klassen

Till Katanpää-klassen hör minjaktfartygen MHC Katanpää, MCH Purunpää och MHC Vahterpää. Minjaktfartygens uppgifter består i minsökning och skyddande av nationellt viktiga sjöförbindelser mot minhot.

Kuha- och Kiiski-klassen

Impulsminsveparna av Kuha-klass är avsedda i synnerhet för röjning av impulsminor, men de lämpar sig även för röjning av kontaktminor.
Minsveparna av Kiiski-klass är avsedda för röjning av impulsminor men lämpar sig även för röjning av kontaktminor. Fartygens skrov är av glasfiber.
Minröjningsfartygen finns vid Kustflottan.

Depåfartyg - oljebekämpning och underhållsuppgifter

Det finns två oljebekämpningsfartyg, YOR Halli och YOR Hylje. Fartygen används för oljebekämpnings- och underhållsuppgifter samt som moderfartyg för dykare.

Multifunktionsfartyget AG Louhi har beredskap för oljebekämpning, bekämpning av miljöskador och underhållsuppgifter. Multifunktionsfartyget används förutom för oljebekämpning även för utläggning av sjökabel, dykarverksamhet och olika underhållsarbeten.

Fartygen ägs av Finlands miljöcentral, medan marinen ansvarar för bemanningen av fartyget och dess operation.

Underhållsfartygen finns vid Kustflottan.

Kommandobåtar

Syöksy- och Viiri-klassen

Med kommandobåtarna av Syöksy-klassen stöds ledningen av stridsavdelningar. Till fartygsklassen hör kommandobåtarna YFL Jymy, YFL Raju; YFL Syöksy och YFL Vinha. Kommandobåtarna av Syöksy-klass finns vid Kustflottan.

Kommandobåten Askeri av Viiri-klass används för transportuppgifter och som ledningsfartyg. Kommandobåten finns vid Kustbrigaden.

Sjötransportmateriel

Jehu-klassen

Landstigningsbåtarna i Jehu-klassen (U-700) är trupptransportbåtar. Båtarna är multifunktionsbåtar och deras uppgifter varierar från strid till patrullering och eskort samt lednings-, stöd- och logistikuppgifter.

Båtarna av Jehu-klass finns vid Nylands brigad.

Jurmo-klassen

Trupptransportbåtarna av Jurmo-klass (U-600)-klassen) används för manskapstransport. Klassen används i huvudsak av Nylands brigad.

Träskö- och Valas-klassen, Kampela 3

Förbindelsefartyget YFL Träskö används för underhålls- och persontransporter,

Till Valas-klassen hör transportfartygen YAG Vaarlahti och YAG Vänö. Fartygen används för underhålls- och sjötransportuppgifter i skärgården och klarar av att lägga ut minor.

Transportfartyget Kampela 3 kan användas mångsidigt för sjötransport av materiel och fordon.

Fartygen finns vid Kustflottan.

Trupptransportbåten Uisko, fortbåten och G-båten

Uisko är en snabb transportbåt som används av marinen. Fortbåten används för underhålls- och persontransporter i marinens alla truppförband.

G-båtar används för manskapstransporter i marinens alla truppförband.

Utbildningsfartyg

Fabian Wrede-klassen och Lokki-klassen

Sjökrigsskolan har tre utbildningsfartyg av klassen Fabian Wrede: Fabian Wrede, Wilhelm Carpelan och Axel von Fersen. Sjökrigsskolan använder fartygsklassen för utbildning i skärgårds- och kustsjöfart samt för utbildning i sjömanskap.

Utbildningsfartyget Kajava, som hör till Lokki-klassen, används för sjöfartsutbildning under olika kurser i Sjökrigsskolan.

Utbildningsfartygen finns vid Sjökrigsskolan.

Arbetsbåtar

Försöksverksamhetsfartyget Isku

Försöksverksamhetsfartyget Isku används på ett mångsidigt sätt vid försöksverksamhet till havs. Verksamheten hänför sig till forskning och funktionella test.

Fartyget tillhör Kustflottan.

Kabelbåtarna och bogseraren i Haukipää-klassen

Kabelbåtarna är avsedda att användas vid utläggning av undervattenskablar i anslutning till lednings- och signalsystem, för assistans vid utläggningen samt för reparations- och underhållsuppdrag.

Till klassen Haukipää hör hamnbogserarna Haukipää och Kallanpää.

Kabelbåtarna och bogserarna i Haukipää-klassen finns vid Kustflottan.

 

Annan materiel

Sjömålsrobot 85 - MTO-85

Marinen har det svensktillverkade sjömålsrobotsystemet RBS-15 SF (MTO-85 M) till sitt förfogande. Systemet används på robotbåtarna av Hamina- och Rauma-klass samt av sjömålsrobotbatterierna. Till sjömålsrobotbatteriets materiel hör lavettfordon och ett räknarfordon.

Sjömålsroboten används av Kustflottan och Kustbrigaden.

Kustrobot 06 - Euro Spike ER

Den tysktillverkade kustroboten RO2006 (Spike ER) är ett effektivt robotsystem för kustförband. Kustrobotarna är avsedda för avvärjning av fartyg vid kusten och i skärgården.

Kustroboten är i användning vid Nylands brigad.

Luftvärnsrobot ITO2004 Umkhonto-IR

Marinen använder sig av luftvärnsrobotsystemet ITO2004, som tillverkats i Sydafrika. Robotarna har monterats på minfartygen av Hämennmaa-klass och robotbåtarna av Hamina-klass. ITO2004 är en IR-sökande robot.

Luftvärnsroboten används av Kustflottan.

Sjömina

Sjöminor definieras som explosiva konstruktioner som har lagts ut på vattenytan, på ett förbestämt djup, eller på havsbottnen med avsikt att skada eller sänka fartyg genom att påverka den del av deras skrov som befinner sig under vattenytan eller att genom sin existens förhindra att ett bestämt havsområde används. Sjöminor kan grupperas på många olika sätt, t.ex. enligt position (flytande, ankrad, bottenmina, rörlig mina), funktionsprincip (kontakt- eller impulsmina), planerat användningssyfte eller mål (avvärjning av landstigning eller ubåtsbekämpning).

Sjöminor används vid Kustflottan.  

´