Hoppa till innehåll

Beväringsutbildning vid Marinen 

Fint att du är intresserad av eller har förordnats att fullgöra din beväringstjänst eller den frivilliga militärtjänsten för kvinnor vid Marinen.

Marinen erbjuder mångsidiga, intressanta och utmanande uppgifter både i de marina förbanden och i kustförbanden. 

Endast Nylands brigad ger beväringsutbildning på svenska i Finland. Kommandospråket är finska. 

Varje år fullgör största delen av de cirka 3 500 beväringar som tjänstgör vid Marinen sin värnplikt i kustförbanden. Varje år utbildas cirka 300 beväringar i fartygstjänstgöringen. 

Läs mer om de olika tjänstgöringsuppgifterna inom marinen 

Specialtrupputbildning 

För marinens specialtrupputbildning ansvarar Dykarskolan som verkar vid Kustbrigaden. Vid Dykarskolan utbildas strids- och röjdykare vartannat år. Ansökningstiden till dykarutbildningen pågår årligen från april till utgången av juli. Inträdesproven ordnas i augusti-september i Obbnäs. Dykarutbildningen inleds alltid i inryckningskontingenten i januari. 

Läs mer om dykarutbildningen
Anvisningar om hur du söker till specialtrupperna 

Specialuppgifter 

Vid Marinen finns också specialuppgifter som kan sökas under tjänstgöringen. Marinstaben, Kustflottan och Sjökrigsskolan är med i den riksomfattande ansökningen till specialuppgifterna. Det finns mångsidiga uppgifter allt från uppgiften som militärpräst, forskningsassistent, cyberbeväring och kommunikationsbeväring. Specialuppgifterna kan alltid sökas i januari och juli när tjänstgöringen inleds. 

I den riksomfattande ansökningen kan du söka dig från andra uppgifter till uppgifter inom marinen. Som rekryt inom marinen kan du också söka till alla tillgängliga specialuppgifter. 

Läs mer om försvarsmaktens riksomfattande ansökning till specialuppgifter

Kustbrigaden och Nylands brigad väljer bland sina egna rekryter i varje inryckningskontingent personer till kommunikationsbeväringar. Följ aktivt truppförbandets meddelanden i början av tjänstgöringen. 

Regionalbyråerna betjänar de värnpliktiga

Innan du fullgör din värnplikt och därefter sköter du dina ärenden som gäller värnplikten på regionalbyrån i din hemkommun. 

Allmänna anvisningar i anslutning till uppbåd och beväringstjänst finns på webbplatsen intti.fi. 

Andra nyttiga genvägar: 

Kontaktuppgifter till regionalbyråerna (hitta din egen regionalbyrå)
Nylands brigads beväringsinfo 
Kustbrigadens beväringsinfo
Kustflottans beväringsinfo
Sjökrigsskolans info till reservofficerskursdeltagare  

 

´