Hoppa till innehåll

Nylands brigad

Beväringskommittén (Bevkom) är ett organ som finns inom varje truppförband och är direkt underställt truppförbandets kommendör.

Nylands brigads Beväringskommitté är ett organ vars uppgift är att stöda beväringar med civila ärenden samt att organisera diverse tjänster som t.ex. busstransporter och fritidsklubbar. Verksamhetens kärna är att beväringarna skall njuta av sin beväringstid samt att förbättra den allmänna tjänstgöringsmiljön.
På Beväringskommittén tjänstgör:
Ordförande undersergeant Saku Leskinen, ASOM (arbets- och studieombudsman) jäg Hans Weurlander och FOM (fritidsombudsman) jägare Isak Forss samt SOME-agent, jägare Benjamin Hjelt. Därtill fungerar Fanbärarens redaktion i Beväringskommitténs utrymmen där redaktör, jägare Alexander Nyström och grafiker, jägare Benjamin Granfelt tjänstgör.

Beväringskommitténs verksamhet och uppgifter

Kommittén utreder och följer med de behov som hör till den enskilda beväringens ställning, tjänstgöringsförhållande, sociala, ekonomiska och rättsliga frågor. I dessa frågor rapporterar vi direkt till truppförbandets kommendör och föreslår även förbättringar. Förutom dessa bevakande funktioner upprätthåller och utvecklar kommittén beväringarnas trivsel, fritidssysselsättning och studiemöjligheter.
Verksamhetsområdet innefattar bland annat:
•    Beväringarnas ekonomiska och sociala förmåner.
•    Beväringarnas rättsskydd.
•    Beväringarnas arbetarskydd.
•    Beväringarnas arbets- och studieplatser. Beväringskommittén ska stå till tjänst med yrkesvägledning, info om studieplatser samt även hjälp med det praktiska gällande ansökningar.
•    Samarbetet med soldathemsföreningen, socialkommittén och idrottarna vid garnisonen samt de olika gillena.
•    Beväringarnas kulturverksamhet, underhållning och idrott.
•    Permissionstransporter

Beväringskommittén är till för alla beväringar

Beväringskommittén ordnar cirka en gång per månad ett möte. I mötet deltar brigadkommendören, en representant från varje enhet, kvinnliga beväringarnas representant, Transportcentralens representant, Beväringskommitténs instruktörer, socialkuratorn samt Beväringskommitténs funktionärer. Det här mötet är det bästa sättet för den enskilda beväringen att påverka, vilket man gör genom att ta upp sitt ärende med sin enhetsrepresentant som sedan tar upp saken på mötet. Enhetsrepresentanterna är Beväringskommitténs ögon och öron och en viktig kontaktlänk till beväringarna. Till enhetsrepresentanten kan man komma med alla klagomål man har, samt även förslag på hur verksamheten kunde utvecklas. Frågor och önskemål får även gärna ställas direkt till Beväringskommittén, ryck oss i ärmen på brigaden eller titta in hos oss i fritidshuset!

Sök till BevKom!

Till funktionär kan man söka under rekrytskedet och till ordförande efter första skedet av ledarutbildningen. 

 

´