Hoppa till innehåll

Kommendören för marinen

Konteramiral Tuomas Tiilikainen är Kommendör för marinen.

I militära kommandomål är kommendören för marinen direkt underställd kommendören för försvarsmakten. Kommendörerna för förvaltningsenheterna är direkt underställda kommendören för marinen som i egenskap av kommendör för försvarsgrenen även tilldelar de lägre ledningsinstanserna deras militära försvarsuppgifter.

Kommendören för marinen ansvarar för de uppgifter som ålagts försvarsgrenen samt för användningen av resurser, materiel och personal. Det är på kommendörens ansvar att se till att marinens verksamhet ger resultat samt att förvaltningsenheterna upprätthåller militär beredskap och är förberedda för undantagsförhållanden. Därutöver faller även den militära sjöfarten och dykarverksamheten inom kommendörens ansvarsområde.

Kommendören fungerar i samarbete med andra myndigheter och ingår marinens samverkansavtal. Genom sitt agerande på samhällsnivå strävar kommendören för marinen efter att främja och upprätthålla försvarsviljan.

Konteramiral Tuomas Tiilikainen CV

 

 

 

´