Info angående permissions- utbildningsarrangemang

 

Uppdaterad info 28.3: Isoleringen av landskapets Nyland verkningar för beväringarnas rörlighet under permissioner

Riksdagen behandlade ärendet gällande rörlighetsbegränsningar för landskapet Nyland den 27.3 och slutresultatet blev att begränsningarna för rörligheten inte berör beväringarnas permissionsresor till Nyland eller från Nyland till andra landskap.

Det här betyder att beväringar som tjänstgör i Nyland kan överträda landskapsgränsen, om deras hem- eller bostadsort ligger utanför Landskapet Nyland. På samma sätt kan de beväringar som tjänstgör utanför Landskapet Nyland, överträda landskapsgränsen, ifall deras hem- eller bostadsort är i Nyland.

Överträdelse av landskapsgränsen tillåts endast för att kunna ta sig till hem- eller bostadsorten eller för att kunna återvända till garnisonen efter permissionen. Under permissionen gäller samma rörlighetsrestriktioner som för det övriga samhället: överträdelse av landskapsgränsen är inte tillåtet.

Lär mera här: huvudstabens information

Uppdaterad info 27.3:

Till följd av coronavirusepidemins utveckling och de av regeringen uppsatta tilläggsbegränsningarna anpassar även Försvarsmakten sin verksamhet. I beväringstjänstgöringen går man in för en 14 dygns rotationsrytm i stället för nuvarande 7 dygn. Genom denna förändring av utbildningsrytmen försöker Försvarsmakten fördröja spridningen av coronavirusepidemin. Försvarsmaktens informationssida om corona är https://puolustusvoimat.fi/sv/sv/covid-19

Funktion då man insjuknar under permissionen
(1) Ta först kontakt till din hemkommuns sjukvård. Berätta att du utför beväringstjänst och ta du borde återvända till tjänst, om ditt hälsotillstånd tillåter det. Försäkra dig om att det noteras i patientdataregistret att du tagit kontakt.

(2) Om du inte får kontakt med din hemkommuns sjukvård, ring till Försvarsmaktens nationella rådgivning: 0299 576 888 (på finska) eller 0192242800 (på svenska). Om du inte direkt får svar, ring på nytt tills du får svar.

(3) Skriv upp de anvisningar du får, namnet på personen som gett dem samt datum och tid. Om du har besökt läkare, be om ett intyg och visa upp det då du återvänder till garnisonen.

(4) Återvänd till tjänstgöringsplatsen, om det är anvisningarna du får.

(5) Om du inte är i skick att resa, ring till brigadens corona dejour 0299 333 999 (24h). Lämna inte meddelande på svararen. Obehöriga samtal leder till undersökningsförfarande.

(6) Anmäl följande saker till corona dejouren:
    a. grad, namn och enhet
    b. och att du inte kan återvända till tjänst pga att du är sjuk.

(7) Om du insjuknar under resan tillbaka till garnisonen, meddela om detta per telefon till corona dejouren.

(8) Agera enligt order. Stäng inte av samtalet innan du fått lov till det.

(9) Håll din mobiltelefon på, någon kan försöka få tag på dig om du inte återvänt när det är beordrat.

 

Mer info vid behov: Nylbr corona-dejoursnummer 0299333999

 

 

Som beväring hos oss

Info för kontingent 1/20 (klicka på länkarna så öppnar sig dokumenten):

Beväringsinfo 

Vaccineringsinfo

Instruktioner om hur frågeformuläret fylls i

Ifall du t.ex. bor utomlands och inte har finländska nätbankskoder att logga in med, eller av andra orsaker inte kan logga in, kan du fylla i frågeformulärsblanketten och returnera den till [email protected]
Frågeformuläret (på svenska)
Frågeformuläret (på finska)
Frågeformuläret (på engelska)

 

Frågor kan du ställa via din kontingents egna Facebook-sida (länk till Facebook-gruppen hittar du i beväringsinfon ovan).

Anhörigas dag

Under anhörigas dag får anhöriga till rekryterna besöka Dragsvik och bekanta sig med livet i militären. Programmet är enhetsspecifikt och rekryterna får mera info från enheten.
Anhörigas dag för kontingent 1/20 arrangeras söndag 12.1.2020 kl. 10-16 i Dragsvik.

Krigsmannaedgång- och försäkran

Krigsmannaedgång- och försäkran med parad arrangeras för kontingent 1/20 lördagen den 15.2.2020 i Dragsvik

 

Allmän info om utbildningen

Nylands brigad har planerats, utrustats och utbildats för stridsuppgifter i krävande specialförhållanden på kusten och i skärgården.
Nylands brigad producerar bland andra kustjägar-, kustgranatkastar-, kustpionjär-, stabs- och signaltrupper och utbildar militärpoliser, kustrobotmän samt fordons- och båtförare.

Närmare 40 % av beväringarna får under sin tjänstgöring en grundlig chefsutbildning som är till nytta även i det civila.

De som sökt sig till och valts till den internationella ATU (Amphibious Task Unit) -utbildningen har färdigheter att delta i krishanteringsuppdrag och fredsbevarande uppgifter. 

Nogrannare information om utbildningen kan du läsa i beväringsinfon

UUDPR-taisteluesitys-Karlsson-18082015