Hyppää sisältöön

 

Osaamisen varmistaminen

Merivoimien henkilöstön koulutus perustuu uudenaikaisiin ja monimuotoisiin menetelmiin, joihin simulointi sekä operaatioiden vaatimusten ja toimintaympäristön mallinnus liittyvät kiinteästi. Simulointi ja mallinnus tukevat oikeassa toimintaympäristössä tapahtuvaa käytännön koulutusta. Paikallistuntemus ja suorituskyky omassa toimintaympäristössämme on vahvuustekijämme.

Henkilöstö koulutetaan ja harjoitutetaan toimimaan hajautetusti ja itsenäisesti ylempien esimiesten taisteluajatuksen ja määritetyn loppuasetelman ohjaamana sekä ylläpitämään toimintakykynsä merellä ja rannikon olosuhteissa vuoden ympäri. Henkilöstön operatiivista ja taktista ajattelua kehitetään karttaharjoittein, simulaatioin ja sotapelein.

Merivoimien valmiusjoukkojen ja poikkeusolojen operatiivisten joukkojen osaamista ja toimintakykyä ylläpidetään säännöllisellä ja laadukkaalla valmiusharjoittelulla,
kertausharjoituksin sekä sopimusperusteisella palvelukseen saapumisella. Paikallisjoukot on
koulutettu siten, että ne ovat perehtyneitä omaan toiminta-alueeseensa ja ensimmäisiin tehtäviinsä syvällisesti.

Merivoimien omaa koulutustoimintaa kehitetään vastaamaan Merivoimien tulevaisuuden
tehtäviä, toimintaympäristöä ja järjestelmien tarpeita entistä yksilöidymmin.

Merivoimien henkilöstön, asevelvollisten, johtajien ja joukkojen koulutukseen käytetään järjestelmällisesti ajanmukaisia, osaamisvaatimukset täyttäviä ja verkottuneita simulaattoreita ja virtuaalikoulutusympäristöjä. Järjestelmät ovat osin kiinteitä keskitettyjä koulutusjärjestelmiä,
osin siirrettäviä ja hajautettu yhtymätasolle.

Kaikki Merivoimissa annettava koulutus tukee henkilöstön toimintakykyä sekä asenteiden, maanpuolustusarvojen ja -tahdon vahvistumista. Perustaitojen lisäksi koulutuksessa korostuu Merivoimien käytössä olevien entistä teknisempien järjestelmien syvällinen käyttötaito. Henkilöstön koulutuksella taataan eri järjestelmien optimaalinen hyödyntäminen ja taktisen ja operaatiotaidollisen ajattelun kehittäminen järjestelmien suorituskykyjen
täysimääräiseksi hyödyntämiseksi.

Kuinka johtajat koulutetaan?

Merivoimissa johtajat ovat johtamistasonsa mukaisiin tehtäviin koulutettuja ja johtajina tehtävissään harjaantuvia henkilöitä. Johtajat kykenevät itsenäisiin ylemmän esimiehen taisteluidean mukaisiin ratkaisuihin omissa tehtävissään myös yllättävissä olosuhteissa.

Johtajilla on toiminta-alueensa syvällinen tuntemus, kyky joukkonsa toimintakyvyn ylläpitoon kaikkina vuodenaikoina sekä käytössä olevien järjestelmien ja materiaalin yksityiskohtainen tuntemus ja käyttötaito. Päälliköiden ja komentajien koulutuksella tähdätään johtajien kykyyn toteuttaa merioperaatioita yhteisoperaatioina. 

Oleellinen osa johtajuutta on kyky hyödyntää teknisten järjestelmien tuottamaa tietoa. Johtajuudessa huomioidaan teknisen kyvykkyyden ja osaamisen lisäksi
aina ihmisten johtamisen näkökulma.

Perusteet johtajuudelle luodaan vaativalla ja ajanmukaisella asevelvollisten johtajakoulutuksella, jota täydennetään järjestelmällisesti kaikessa palkatun ja  reservin henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksessa. 

Johtajuudesta ja Merivoimien johtamisesta muodostetaan
yhtenäinen ja selkeä Merivoimien ja merioperaatioiden erityispiirteet huomioiva kokonaisuus, joka perustuu korkealle ammatilliselle osaamiselle ja vankalle arvopohjalle.

Johtajakoulutus toteutetaan nousujohteisesti ihmisten ja pienyksiköiden taisteluteknisestä johtamisesta taistelutekniikan ja taktiikan hallitsemiseen. Johtajat koulutetaan tuntemaan entistä laajemmin moniarvoisen joukon tarpeet ja vaatimukset johtamiselle.

Kuinka varmistetaan pätevän henkilöstön saatavuus?

Merivoimilla on tehtäviinsä lukumääräisesti riittävä ja toimintakykyinen henkilöstö, joka soveltuu tehtäviinsä ja toimii Merivoimien arvojen mukaisesti. Henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta ja maanpuolustustahtoista. 

Merivoimien henkilöstön osaamisen kehittämistä ja toimintakykyä tuetaan aktiivisesti. Omaehtoiseen osaamisen ja toimintakyvyn kehittämiseen kannustetaan voimakkaasti, ja henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia kehittää omaa ammatillista osaamistaan eri tehtävissä niin kotimaassa kuin kansainvälisissä tehtävissä. Henkilöstölle taataan mahdollisuus vaikuttaa omien työtehtäviensä kehittämiseen ja työssä kehittymiseen.

Merivoimien kaikkien tehtävien työolosuhteet ovat korkealaatuisia ja joustavat työskentelymahdollisuudet ovat laajasti käytössä työn ja perhe-elämän tasapainottamiseksi.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat on huomioitu kaikissa työpisteissä, toiminnassa, koulutuksessa ja urasuunnittelussa. Henkilöstön hyvää toimintakykyä tuetaan aktiivisesti.

 

 

´