Hyppää sisältöön

Tavoitetilan osatekijät 

Uusi strategiamme haastaa myös jo käytössä olevia toimintatapojamme. Merivoimien on säilytettävä tavoitetilaa tukevat suorituskyvyt ja menettelytavat, mutta myös kyettävä luopumaan sellaisesta, mikä ei edesauta tavoitetilan saavuttamista. 

Miten Merivoimat organisoituu?

Operatiiviset joukot ovat liikkuvia, tulivoimaisia ja itsenäisiin taisteluihin pystyviä laivasto- ja rannikkojoukkoja, jotka kykenevät tarvittaessa kuluttamaan ja lyömään kohtaamansa vastustajan. Ne ovat kansainvälisesti yhteensopivia ja niiden suorituskykyjä voidaan käyttää Merivoimien kaikissa tehtävissä. Paikallisjoukot suojaavat ja tukevat operatiivisia joukkoja, kuluttavat havaitsemaansa vastustajaa ja suojaavat paikalliset kohteet ja toiminnot. Kaikki joukot toimivat
yhteisen tilannetietoisuuden perusteella, ovat verkottuneet keskenään ja kykenevät tukemaan sekä hyödyntämään muiden osapuolten suorituskykyjä.

Laivastojoukkojen taistelujaotus on tilanteenmukainen, ja laivastoyksiköitä käytetään tehtävän edellyttämissä kokoonpanoissa laivastoyhtymän komentajan tai erikseen nimetyn johtajan johdossa. Rannikkojoukkojen organisoinnissa pyritään yhdenmukaisiin ja modulaarisiin ratkaisuihin, jotta joukkojen käytettävyys ja yhteensopivuus koko operaatioalueella olisi mahdollisimman hyvä.

Tehtäviin soveltuva materiaali

Merivoimien käytössä oleva materiaali soveltuu merioperaatioihin ympäri vuoden. Joukkojen tulenantokyvyt vastaavat tulevaisuuden uhkakuvia ja ne mahdollistavat tarkan tulen sekä liikkuviin pistemaaleihin että aluemaaleihin. Kiinteistä järjestelmistä siirrytään siirrettäviin ja liikkuviin järjestelmiin, jotka tukevat ja mahdollistavat liikkuvat merioperaatiot ja kykenevät hyödyntämään saariston erityisolosuhteita.

Merivoimien operatiivisilla joukoilla on käytössään täysimääräinen, nykyaikaisen taistelukentän olosuhteisiin ja ulottuvuuksiin tarkoitettu materiaali, joka mahdollistaa normaaliolojen tehtävien toteuttamisen lisäksi poikkeusoloissa liikkuvat ja itsenäiset operaatiot toiminta-alueen kaikissa olosuhteissa.

Paikallisjoukoilla on käytössään materiaali, joka mahdollistaa rajattujen tehtävien toteutuksen kaikkina vuodenaikoina.

Millaisia tiloja ja infrastruktuuria tavoitetila edellyttää?

Merivoimien käytössä olevat tilat ja infrastruktuuri mahdollistavat varmennetun johtamisen, joukkotuotannon, tukeutumisen ja kunnossapidon sekä poikkeusoloihin varautumisen ja joukkotuotannon edellyttämän todenmukaisen koulutuksen. Ne mahdollistavat myös ajanmukaiset opetus- ja harjoitustilat sekä vaatimukset täyttävät varastointimahdollisuudet
normaali- ja poikkeusolojen toiminnan turvaamiseksi.

Asevelvollisten kasarmit, majoitus- ja koulutustilat sekä koulutusympäristöt ylläpidetään sekä yhteiskunnan että sotatekniikan vaatimusten mukaisina. Koulutustilat ja harjoitusalueet mahdollistavat joukkojen turvalliset mutta todenmukaiset harjoitusolosuhteet.
Simulaattoreiden ja virtuaalikoulutusympäristöjen käyttöön, ohjaukseen ja varastointiin on
kohdennettu opetusta ja harjoittelua tukevat tilat.

Päätukikohdat ja sotasatamat mahdollistavat joukkojen kunnossapidon, huollon ja taistelukyvyn palauttamisen.

Poikkeusolojen toimitilat ja muut ratkaisut mahdollistavat tietoturvallisen ja taistelunkestävän johtamisen, materiaalin kunnossapidon sekä taistelukyvyn ylläpitämisen ja palauttamisen.

Tilanneymmärrys ja informaatio

Merivoimien toiminta ja merioperaatiot perustuvat tulevaisuuden moniulotteisessa toimintaympäristössä kaikkien joukkojen ja johtoportaiden käytössä olevaan kattavaan ja eheään tilanneymmärrykseen sekä tietoon. Ne mahdollistavat ennakoivan johtamisen sekä täsmällisen vaikuttamisen ja tulenkäytön operaatioalueella.

Oma johtamistoiminta perustetaan ajantasaiseen ja eheään tilannetietoisuuteen omista joukoista ja niiden suorituskyvystä. Suoja, tulenkäyttö ja vaikuttaminen edellyttävät tiedustelutiedoilla tuettua täsmällistä ja analysoitua tietoa vastustajan eri järjestelmistä, mutta myös muusta operaatioalueen olosuhteista, niiden vaihtelusta ja alueella tapahtuvasta eri osapuolten toiminnasta. Merivoimat käyttää täysimääräisesti puolustusjärjestelmän yhteistä,
muiden puolustushaarojen ja viranomaisten sekä kansainvälisten
kumppaneiden tuottamaa tietoa.

Merivoimien informaation käsittelyssä ja hallinnassa hyödynnetään digitalisaation ja keinoälyn mahdollisuuksia laajasti, ja informaatio on tarvitsijoiden käytössä ajasta ja paikasta riippumatta.
Merivoimilla on käytössään ajantasaiset, testatut ja nykyaikaiseen toimintaympäristöön sovitetut doktriinit, ohjesäännöt ja niitä tukevat oppaat. Järjestelmien taistelutekniset ohjeet ovat yhtenäiset
ja yhteensopivat.

Tehokas yhteistoiminta

Merivoimat on yhteensopiva ja yhteistoimintakykyinen kansallisesti ja kansanvälisesti. Yhteistoimintakyky ja yhteensopivuusvaatimukset huomioidaan kattavasti materiaalin ja toimintatapojen kehittämisessä. Keskeistä on kyky vaihtaa ja vastaanottaa informaatiota
sekä hyödyntää kumppaneiden suorituskykyä oman toiminnan tukena normaali- ja poikkeusoloissa. 

Tehtävien joustava ja koordinoitu toimeenpanokyky luodaan yhteistoiminnassa muiden puolustushaarojen, viranomaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Merivoimien joukot ja käytössä olevat tekniset järjestelmät kykenevät toimimaan saumattomasti muiden yhteistoimintaosapuoltensa kanssa. Johtoportaissa toimiva ja operatiivisten joukkojen henkilöstö on osaamiseltaan ja kielitaidoltaan kansainvälisesti yhteensopivaa.

He kykenevät toimimaan osana kansainvälistä yksikköä, kansainvälisessä esikunnassa tai johtamaan esimerkiksi kriisinhallintaoperaatioissa kansainvälisiä suorituskykyjä ja joukkoja.
Merivoimat harjoittelee säännöllisesti merioperaatioiden toimeenpanoa muiden puolustushaarojen ja yhteistoimintaosapuolten tukemana tehtäviensä edellyttämässä
laajuudessa. Kansainvälisten kumppaneiden kanssa harjoittelu toteutetaan laadittujen suunnitelmien ja ohjauksen perusteella.

Lue osaamisen varmistamisesta 

 

´