Hyppää sisältöön

Muuttuva toimintaympäristö 

Suomen ja Puolustusvoimien toimintaympäristö on muodostunut entistä vaikeammin ennustettavaksi ja nopeammin muuttuvaksi. Syitä tähän ovat globaalit muutostekijät, ilmastonmuutos, globalisaatio, pandemiat, moninapainen ja kiistanalainen maailmanjärjestys poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen kilpailun johdosta.

Yhdessä ne muodostavat verkottuneen ja epävakaan kokonaisuuden. Kaukana tapahtuvilla, näennäisesti pienillä seikoilla saattaa olla arvaamattoman suuri vaikutus maailman toisella laidalla. Itämerestä on muodostunut useiden toimijoiden toiminnan näyttämö ja peili, jonka tapahtumat heijastuvat toisaalle, mutta joka myös heijastelee maailman tapahtumia ja suurvaltojen kamppailua. Arktisen alueen kasvava merkitys ja jännitteet heijastuvat niin ikään Itämerelle useissa eri ulottuvuuksissa.

Voidaan arvioida, että yhteiskunnan ja sisäisen toimintaympäristön muutos lisäävät edelleen normaaliolojen sääntelyä kaikessa toiminnassa. 

Yhteiskunnan moniarvoistuminen, monikulttuurisuus, vapaa-ajan arvostuksen kasvaminen, asevelvollisten osaamisen nopea muuttuminen, lisääntyvä yksilöllisyyden korostuminen, digitalisaatio, työn käsitteellinen ja käytännöllinen muutos ja globaalit teemat ja ilmiöt tulevat muuttamaan Merivoimien toimintaa normatiivisesti, eettisesti ja toiminnallisesti.

Teknologian nopea, laaja-alainen ja syvällinen kehittyminen edellyttää Merivoimilta kykyä vaikuttaa ja suojata toimintaansa kehittyneitä ja liikkuvia järjestelmiä vastaan haastaen käytössä olevan doktriinin ja eri ase-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät.

Muutostekijät edellyttävät Merivoimissa uudenlaista toimintakulttuuria ja asennoitumista palvelukseen sekä asettavat uudenlaisia vaatimuksia niin palkatulle henkilöstölle kuin asevelvollisille palvelukseen ja työn organisoimiseen.

Käytössä olevan teknologian kehittyminen ja digitalisaatio edellyttävät entistä korkeampaa, säännöllisesti päivitettävää ja spesifimpää osaamista ja koulutusta niin asevelvollisilta kuin palkatulta henkilöstöltä. Kilpailu osaavasta työvoimasta tulee lisääntymään tulevina vuosina, joten Merivoimien tulee kyetä houkuttelemaan edelleenkin pätevää henkilöstöä palvelukseensa.

 

 

´