Hoppa till innehåll

Internationellt minröjningssamarbete på Östersjön

Kustflottan
Utgivningsdatum 29.4.2020 14.26
Nyhet
Natos minröjningsfartyg till sjöss.

Kustflottan och Natos stående minröjningsstyrka utvecklar metoder och know-how inom minröjning på Östersjöområdet, i år genom samarbete i högre grad än vanligt. De gemensamma utbildningstillfällena grundar sig i stor utsträckning på att minjaktfartygen av Katanpää-klass ingår i truppoolen som kompletterar verksamheten inom Natos snabbinsatsstyrka för år 2020.

I sin verksamhet koncentrerar sig 4. Minröjningsflottiljen vid Kustflottan, i enlighet med sitt namn, på att upprätthålla och utveckla prestationsförmågorna inom minröjning ute till havs. Flottiljens centrala materiel, tre minjaktfartyg av Katanpää-klass, är till sin utrustning av toppklass även globalt sett.

- Vi är en eftertraktad partner i internationella övningar, för vi har förutom moderna fartyg och mångsidiga sensorer som opereras från dem en välutbildad och motiverad personal som är engagerad i sina uppgifter och som hela tiden vill lära sig nytt och har en förmåga att dela med sig av sin egen know-how till andra sakkunniga inom samma område, berättar kommendören för 4. Minröjningsflottiljen, kommendör Juhani Lehtimäki.

Kustflottan har redan länge samarbetat med Natos stående minröjningsstyrka, Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). SNMCMG1 består av minröjningsfartyg från flottorna i Natos medlemsländer, som för ungefär ett halvt år åt gången ingår som en del av beredskapsstyrkan.

Till avdelningen hör för närvarande sex fartyg, vars ledningsfartyg är det tyska FGS Donau. De övriga fartygen är det norska fartyget HNOMS Otra, det franska fartyget FS Andromede, det holländska fartyget HNLMS Willemstad, det tyska fartyget FGS Groemitz och det belgiska fartyget BNS Lobelia. Även avdelningens kommendör och hans stab byts regelbundet, för närvarande sköts uppgiften av den norske kommendören Henning Knudsen-Hauge.

Den senaste gemensamma utbildningen, övningen PASSEX (Passing Exercise) genomfördes i början av den här veckan på Skärgårdshavet. Det två dagar långa övningen bestod av delövningar, där vikten lades förutom vid minröjning även vid sjömanskunskap och kustsjöfart.

Natos minröjningsfartyg till sjöss.
Natos minröjningsfartyg.

- PASSEX var planerad med tanke på de begränsningar som coronavirusläget medför så, att det inte uppstod närkontakt mellan besättningarna, betonar kommendör Lehtimäki.

PASSEX fungerade som "Amiralsövning" för minjaktfartyget MHC Purunpää, som hör till Katanpää-klassen, före den planerade längre övningsperioden med SNMCMG1 i sommar. Under övningen fick man god lärdom då man verkade som fartygsavdelning, öppnade signalförbindelserna och övade maritimt underhåll.

Lehtimäki och hela hans flottilj är nöjda med att PASSEX kunde genomföras, för på grund av coronavirusepidemin har de flesta internationella övningar inhiberats för den här våren. Även det här evenemanget övervägdes noggrant. Verksamhet som sker ute till havs är dock enkelt att avgränsa så att det inte uppstår närkontakter.

- Besättningen på vart och ett fartyg höll sig på sitt eget fartyg, konstaterar Lehtimäki.

Den gemensamma utbildningen i april var för 4. Minröjningsflottiljen en viktig del av förberedelserna inför en planerad längre gemensam övningsperiod senare i år.

Enligt planerna ska MHC Purunpää genomföra övningar på sommaren och MHC Vahterpää på hösten under en period på några veckor tillsammans med SNMCMG1. Den gemensamma övningen syftar till att utveckla flottiljens kompetens inom minröjning samt samverkansförmåga tillsammans med internationella minröjningsenheter.

4. Minröjningflottiljen har övat tillsammans med SNMCMG1 redan länge.

- Under årens lopp har avdelningen besökt Finland flera gånger, och i samband med de här besöken har vi alltid strävat efter att även genomföra gemensamma PASSEX övningar, säger kommendör Lehtimäki.

Man preparerar minsökaren ombord en tysk fartyg.
Samarbete i PASSEX i October 2019.

Samarbetet med SNMCMG1 intensifierades under de senaste åren då flottiljen förberedde sig för beredskapsperioden inom den kompletterande truppoolen för Natos snabbinsatsstyrka. Ett exempel på detta är de personbyten som flottiljen genomförde i fjol, då flottiljens personal stationerades för ungefär sex veckor åt gången vid SNMCMG1:s stab på ledningsfartyget för att inhämta praktiska erfarenheter av minröjningsstyrkans verksamhet.

I övningen Northern Coasts 2019 i höstas deltog minjaktfartyget Vahterpää som en del av SNMCMG1 under tre veckor i de södra delarna av Östersjön.

- Personbytena och övningen Northern Coasts gav oss god praktisk erfarenhet av minröjningsstyrkans verksamhet, säger Lehtimäki.

Ett av fjolårets intensiva gemensamma evenemang var SNMCMG1:s besök i Åbo i slutet av oktober, som avslutades med en gemensam PASSEX övning som 4. Minröjningsflottiljen genomförde tillsammans med avdelningen. Det var en praktisk övning, där operatörerna hade möjlighet att bekanta sig med de verksamhetssätt som är i bruk på de andra fartygen.

Ombord på en Norsk minröjningsfartyg.
Samarbete i PASSEX i October 2019.

- Vid minröjning använder man sig i stor utsträckning av samma slags system och apparatur oberoende av under vilken flagg som fartyget seglar. Teorin och utgångspunkterna för verksamheten är densamma för alla, men beroende på användarnas erfarenhet kan man finna skillnader i verksamheten. Den bästa praxisen inom de här olika användningssätten strävar man efter att utnyttja i utvecklingen av den egna verksamheten, berättar Lehtimäki.

- För minröjning behövs i våra krävande miljöförhållanden mångsidiga system av hög kvalitet. För att man ska kunna använda de här systemen behövs kunnig personal, varvid verklig prestationsförmåga uppstår. 4. Minröjningsflottiljen är Marinens enda i sitt slag. För oss räcker det inte att vi är bäst i Finland, vi vill vara bra även internationellt och för att bli det måste vi söka lärdom utomlands ifrån. På så sätt kan vi utveckla oss själva och sköta vår andel bättre då Marinen genomför de uppgifter som hör till den, konstaterar Lehtimäki avslutningsvis.

Minröjningsfartyg Purunpää till sjöss.
Minröjningsfartyg Purunpää.

´