Hoppa till innehåll

De ungdomar som inleder sin tjänstgöring vid Marinen har en krävande och intressant beväringsutbildning framför sig

Marinen
Utgivningsdatum 2.7.2021 11.56
Pressmeddelande

Vid Marinen inleder ca 1800 rekryter sin tjänstgöring den 5 juli. Av dem är 120 kvinnor. Vid Kustbrigaden uppgår antalet rekryter till ca 1100 och vid Nylands brigad som erbjuder svenskspråkig beväringsutbildning är antalet rekryter drygt 700.

Marinen utbildar prestationsdugliga trupper för sjöförsvarets behov under normala förhållanden och undantagsförhållanden, vilket innebär ett stort utbud av intressanta tjänstgöringsuppgifter, som det lönar sig att stifta närmare bekantskap med på Försvarsmaktens webbplats intti.fi.

Vid Marinen används utbildningsmetoderna i enlighet med programmet Utbildning 2020, vilka har ökat användningen av simulatorer och virtuella utbildningsmiljöer samt finslipat utbildningsperiodernas strukturer och innehåll. I slutet av den sex veckor långa rekrytperioden sker valet till fortsatt utbildning och i detta skede flyttar ca en femtedel av beväringarna vid Kustbrigadens kontingent över till Kustflottan till Marinens utbildning för marina förband.

På grund av den pågående totalrenoveringen av kasernerna vid Kustbrigaden genomför en enhet åt gången sin rekrytperiod i Pansio i Åbo. Dessutom har Kustbrigaden fr.o.m. början av detta år deltagit i ett försök med gemensam inkvartering, som fortsätter vid Försvarsmakten åtminstone till slutet av 2021.

Beväringsutbildningen är en utmaning och en möjlighet till utveckling

Beväringstiden skiljer sig från de flesta ungdomars tidigare livssituationer och erfarenheter. Under tjänstgöringen möter man olika slags människor och fungerar enligt noggranna anvisningar och tidtabeller som en del av en större grupp. Allt detta förutsätter smidighet och förmåga att anpassa sig till en intensiv utbildning och befälsförhållanden.

- Under beväringstjänstgöringen har man emellertid möjlighet att lära sig mycket sådant, som man har nytta av också senare i livet, såsom under studier och arbete. Att öva sig i och utföra även utmanande saker tillsammans med andra utvecklar självförtroendet och självtilliten samt färdigheten att verka i en grupp som jämbördig och chef. De krävande övningarna som ingår i tjänstgöringen utvecklar också stresstålighets-förmågan och förmågan att hantera stress samt förmågan att klara av även mycket utmanande situationer, berättar Kustbrigadens utbildningschef, kommendörkapten Jari-Pekka Kettula, som ansvarar för Marinens finskspråkiga rekrytutbildning.

- Det lönar sig att fundera på sina egna styrkor, eftersom de vanligen är styrkor också under tjänstgöringen. Å andra sidan lönar det sig också att fundera över saker, som man skulle vilja bli bättre på under tjänstgöringstiden, eftersom saker som är viktiga för personen själv ökar motivationen och gör tjänstgöringen mer meningsfull, fortsätter Kettula.

Beväringsutbildningen skapar en god grund för att upprätthålla den
fysiska konditionen

Militärutbildningen kräver inte övermäktiga prestationer av en frisk ungdom i fråga om uthållighet eller muskelkondition, men för den som inte har motionerat så mycket kan det kännas utmanande att utbildningen är så ansträngande. En god uthållighets- och muskelkondition garanterar trots detta att beväringsutbildningen upplevs som meningsfull och skyddar mot skador på stöd- och rörelseorganen.

En stor del av aktiviteterna under beväringsutbildningen sker med låg effekt, men verksamheten är fysiskt och mentalt belastande. Målsättningen med den fysiska utbildningen är att utveckla egenskaperna i fråga om styrka och uthållighet samt att lära ut grunderna i anslutning till hur soldaten rör sig. Utbildningen skapar också en god grund för att upprätthålla den fysiska konditionen i reserven. Vid garnisonerna finns det mångsidiga motionsmöjligheter.

Beväringsutbildningens arrangemang betonar åtgärderna för att förebygga spridningen av coronaviruset

Det är Försvarsmaktens uppgift att garantera beväringarnas och personalens hälsa i alla situationer. Vi vill möjliggöra en trygg tjänstgöring och bästa möjliga utbildning för alla värnpliktiga under COVID19-pandemin. I början av tjänstgöringen indelas rekryterna i tre avdelningar (A, B och C). I regel iakttar avdelningarna en 2+2+2-rotation, där man är i tjänst fyra veckor och två veckor på permission. Avdelningarna har ingen kontakt med varandra under tjänstgöringen.