Hoppa till innehåll

Katanpää-klassens NRF-beredskapsår förlöpte utmärkt

Kustflottan
Utgivningsdatum 29.12.2022 10.30
Pressmeddelande
Finska och Natos minjaktsfartyg till sjöss i övningen.

Marinen uppställde minjaktfartygen av Katanpää-klass, Katanpää och Purunpää, i beredskapspoolen som kompletterar verksamheten inom Natos snabbinsatsstyrka för år 2022. Att delta i verksamheten inom ramen för Natos snabbinsatsstyrka, NATO Response Force (NRF), utvecklar Marinens fartygs och truppers prestationsförmåga och internationella kompatibilitet samt beredskapen att uppställa enheter för marina krishanteringsuppgifter.

Kustflottans minjaktfartyg Purunpää stod i beredskap från januari till slutet av juni och därefter var det minjaktfartyget Katanpääs tur att stå i beredskap under resten av året. Förra gången Purunpää stod i NRF-beredskap var i början av år 2020. 

Ett sätt att mäta vårt kunnande

Alla trupper som anmäls till Natos truppool utvärderas i enlighet med Natos evalueringsprocess. Enligt kommendören för 4. Minröjningsflottiljen, kommendör Henri Kummala, erbjuder Marinens NRF-beredskap ett sätt att mäta vårt kunnande och vittnar om vår förmåga att uppfylla de uppgifter som beordrats för Marinen. Den politiska dimensionen i det hela är att då vi har bestämt oss för att delta i trupperna så har både fartygen och personalen förmåga och kompetens att fungera som en del av en internationell fartygsavdelning. 

- Det är bra att vi kan följa med vårt eget kunnande, både inom gruppen och tillsammans med andra Natopartnerskapsländer. Även om fartyget inte nödvändigtvis, vilket här var fallet, deltar i något uppdrag är det viktigt för Marinen, flottiljerna och Kustflottan att man mäter deras prestationsförmåga och känner till deras kunnande.

- Katanpää-klassens kompetens och även kompetensen inom minjakt i allmänhet är på en hög nivå. Vi håller en hög beredskap. Samtidigt upprätthåller och utvecklar vi vår minröjningsförmåga och dykarverksamhet,
fortsätter Kummala.

Ända från början har minjaktstyrkorna i mångt och mycket letat minor enligt samma principer som de internationella styrkorna. Materielen och kompetensen inom Katanpää-klassen håller en internationellt sett hög standard. Detta vet man också utomlands menar flottiljkommendören som berättar att de ofta får ta emot inbjudningar till gemensamma övningar med andra partnerskapsländer. 

Under NRF-beredskapen övade flottiljens fartyg flera gånger tillsammans med Natos fartygsavdelningar samt minjaktfartyg från olika länder i hela Östersjöområdet. Övningarna och deltagandet i dem kräver mycket av personalen, men övningarna har gått bra. Nästa år planeras Katanpää genomgå Natoutvärdering 2 i samband med övningen BALTOPS 23.
 

NRF-beredskapen upprätthålls som en del av beredskapen under normala förhållanden

Befälhavaren på Purunpää, kaptenlöjtnant Antti-Jussi Käkelä, berättar att NRF-beredskapen har upprätthållits som en del av upprätthållandet av beredskapen under normala förhållanden. Fartygets NRF-beredskap kulminerade i den internationella övningen BALTOPS 22 där fartyget övande som en del av Natoavdelningen SNMCMG1.

- Fartygets prestationsförmåga är av toppklass och personalen kan sin sak. Övningar och övningsverksamhet under normala förhållanden stöder deltagandet i internationella övningar och möjligheten att fungera som en del av en internationell fartygsavdelning. Detta gör det lätt att integreras i övningen och att verksamheten på alla sätt är kompatibel. Erfarenheter från internationella övningar och BALTOPS har visat att finländarna redan efter en kort inkörningsperiod kan delta i verksamheten fullt ut, betonar Käkelä.

Det att fartyget står i NRF-beredskap innebär inte att fartyget och dess besättning genast skulle åka iväg till en operation om det kommer en kallelse utan först krävs alltid ett politiskt beslut om deltagande. På detta sätt säkerställs att fartyget under beredskapsperioden också kan delta i Marinens egna nationella förpliktelser. Efter att ett politiskt beslut fattats i frågan börjar rekryteringen av personal för operationen. Besättningen har dock kartlagts i förväg och i första hand vill man använda egna reservister och egen personal.

-     Det största arbetet görs innan den egentliga beredskapsperioden inleds. Detta innebär att fartyget har utvärderats och att man på detta sätt har fastställt att vi har både det kunnande och den fartygstekniska förmåga som krävs för att vid behov fungera som en del av en Natoavdelning, sammanfattar Kummala. 

Gällande framtiden är flottiljkommendören full av tillförsikt. Om Finland blir medlem i försvarsalliansen och trupper från Marinen ansluter sig till Natos truppool har Katanpää-klassen hög beredskap att delta i uppdrag och förmåga att i egenskap av Natokompatibel agera i internationella sammanhang. Fartygen är byggda så att de kan delta i operationer i alla europeiska havsområden. 

´