Hoppa till innehåll

Den nya kommendören för Nylands brigad har ett brett försvarskunnande och mångårig erfarenhet av Marinen

Nylands brigad
Utgivningsdatum 8.2.2023 13.00
Pressmeddelande
Jyri Kopare kommer till Nylands brigad från Marinstaben.

I mars inleder kommendör Jyri Kopare sin tjänst som kommendör för Nylands brigad. Han har över 25 års erfarenhet av uppgifter inom Försvarsmakten, både i Finland och utomlands.

Kommendören för Nylands brigad byts 1.3.2023, då kommendör Jyri Kopare tillträder tjänsten. Han fungerar för närvarande som avdelningschef vid Marinstaben. Den nuvarande brigadkommendören, kommodor Juha Kilpi, har lett brigaden från och med januari 2021. Han övergår nu till nya uppgifter i Stockholm, där han blir försvarsattaché.

Jyri Kopare har tjänstgjort i Marinen i mångsidiga uppgifter och i flera repriser. I början av karriären blev arbetet vid truppförband bekant för honom, i Sandhamn och i Obbnäs: Kopare tjänstgjorde vid tidigare Finska vikens marinkommando i flera uppgifter, både i grundenheter och vid staben.  

I Kopares karriär ingår förutom marina uppgifter en rad varierande militära uppgifter. Han har bland annat fungerat i krishanteringsuppgifter utomlands och vid EU:s militära stab. I hemlandet har han till exempel tjänstgjort som sektorchef vid Huvudstaben, äldre avdelningsstabsofficer vid Försvarsministeriet och som lärare vid Försvarshögskolan. För knappt två år sedan återvände han till Marinen - denna gång på försvarsgrensnivå, till Marinstaben.    

Omväxlande erfarenheter ger perspektiv på ledarskapet 

Kopare har under sin karriär innehaft flera uppgifter, där det centrala har bestått i att utveckla verksamheten i ny riktning. I Nylands brigad vill han i första hand bekanta sig med de utmärkande dragen hos truppförbandet och lära sig att leda brigaden på ett sätt som lämpar sig för den. 

– Jag har jobbat på flera olika platser och i olika organisationer och uppgifter inom Försvarsmakten. I Nylands brigad vill jag först bilda mig en uppfattning om hurudant truppförbandet är och hur det fungerar. Jag träffar brigadens personal och trupper, och sedan ser vi tillsammans hur vi går vidare, berättar Kopare. 

Kopare har tjänstgjort på många ledningsnivåer inom Försvarsmakten: vid staben för truppförband, försvarsgrensstaben (Marinstaben) samt i uppgifter inom underrättelse och planering vid Huvudstaben. Kopare befordras till kommodor den 1 mars, samma dag som han tillträder som kommendör för Nylands brigad.  

– Uppgiften som brigadkommendör är en fin möjlighet i det här skedet. Jag tror att jag, tack vare min mångsidiga karriär, kan tillföra en helhetssyn på ledningen av brigaden och ange riktningen. 

Kopare har tidigare haft kontakt med Nylands brigad när det gäller planeringen av Marinens operativa verksamhet samt inom ramen för gemensam övningsverksamhet för truppförbanden inom försvarsgrenen. Att brigaden är svenskspråkig tycker han är en intressant faktor som gör truppförbandet speciellt, både inom Försvarsmakten och även ur en mera omfattande samhällelig synvinkel.

– Den svenskspråkiga beväringsutbildning som brigaden erbjuder är förstås viktig, men jag uppskattar också truppförbandets långa historia och den svenska kulturtradition som ansluter sig till Nylands brigad.
 

´