Hoppa till innehåll

Båtsäsongen börjar snart – kom ihåg begränsningarna gällande skyddsområden

Marinen
Utgivningsdatum 28.4.2021 11.38
Pressmeddelande

I och med att båtsäsongen närmar sig, påminner Marinen dem som rör sig på sjön om skyddsområdena och de begränsningar som gäller inom dem och om vad man ska göra, ifall man upptäcker militära sprängmedel. 

Skyddsområden är till sina gränser noggrant fastställda delar av Finlands territorialvatten, som är viktiga med hänsyn till rikets säkerhet och organiseringen av territorialövervakningen. Skyddsområdena inom Finlands havsområden finns i Finska viken och Skärgårdshavet. För verksamhet som utövas inom skyddsområden gäller vissa begränsningar, vilka för sin del tryggar Finlands territoriella integritet. Inom skyddsområdena finns det vanligtvis ett militärområde, i vars närhet det är förbjudet att färdas på ett avstånd mindre än hundra meter. Området har märkts ut med skyltar som förbjuder landstigning och begränsar ankring på området.

Tillståndspliktig verksamhet inom skyddsområden

Då du utövar tillståndspliktig verksamhet på ett skyddsområde, bör du ha med dig ett tillstånd, som du beviljats av territorialövervakningsmyndigheten samt identitetsbevis, som du vid uppmaning är skyldig att uppvisa för en territorialövervakningsmyndighet som sköter sina övervakningsuppgifter. 

Ett med stöd av territorialövervakningslagen beviljat skyddsområdestillstånd befriar inte från ansökan om andra tillstånd som enligt annan lagstiftning är nödvändiga för önskad aktivitet.  Dessutom krävs för vistelse inom militärområde ett tillstånd som beviljats av en regional förvaltningsenhet eller ett truppförband vid Försvarsmakten.

Följande aktiviteter är tillståndspliktiga inom skyddsområden:

- Att dyka med dykarutrustning eller utöva andra undervattensaktiviteter som inte normalt hör till sjöfarten, t.ex. att fästa bojar vid bottnen, lägga ned kabel, samla upp bottenmaterial och dumpa material. Dykning som sker nära ytan, t.ex. med snorkelutrustning, kräver inte tillstånd. 

- Att fiska med fångstredskap som släpas längs bottnen eller med tunga fångstredskap som är förankrade vid bottnen, såsom not, trål eller storryssja. Begränsningen gäller inte mete, pilkning, fiske med agn eller katsa, mjärde, vanlig ryssja eller nät.

- Att ankra med andra båtar än fritidsbåtar utanför ankarplatser som är utmärkta på de finländska sjökorten, såvida det inte är nödvändigt med tanke på sjöfartens säkerhet, ett övermäktigt hinder eller en nödsituation. 

- Att på isen eller på allmänt vatten utanför allmän farled färdas på ett avstånd mindre än 100 meter från sådana landområden som används av försvarsmakten och på vilka det med stöd av lag är angivet att landstigning är förbjuden.

Tillståndsplikten gäller inte färd på enskilt vatten och inte heller i utprickad farled som ligger mindre än 100 meter från ett militärområde som är beläget inom ett skyddsområde. Passerbevis för militärområde som ligger inom skyddsområde berättigar till färd inom denna 100-meterszon.

Skjutningar på havsområdena

Försvarsmakten informerar om skjutningar på havsområdena på sin webbplats och via Yle. I skjutvarningarna anges det område, inom vilket man inte får röra sig medan skjutningarna pågår. Skjutningarna övervakas kontinuerligt, så att utomstående inte av misstag råkar komma in på ett farligt område.

Ifall man inom ett skjutområde upptäcker någonting, som inte ska finnas där, avbryts skjutningarna omedelbart. Planera ändå din rutt så, att du inte rör dig nära ett farligt område.
Den som ordnar övningen ger ytterligare information om skjutningarna. Ifall du har frågor, ta kontakt med det skjutande truppförbandet.

Om du hittar militära sprängmedel

Om du hittar oexploderade militära sprängmedel i vattenområden eller i skärgården, ska du kontakta polisen och berätta om dina iakttagelser. Polisen ber Försvarsmakten om handräckning för att röja militära sprängmedel. Rör absolut inte ett föremål, om du misstänker att det rör sig om militära sprängmedel och försök inte flytta föremålet på egen hand.