Hoppa till innehåll

Merivoiminen esikunta, rak 1 Heikkilä Kuva: Puolustusvoimat

Marinstaben

Marinstaben fungerar som ledningsstab för kommendören för Marinen. Verksamheten vid Marinstaben leds av stabschefen för Marinen, flottiljamiral Jukka Anteroinen. 

Marinstaben bereder, planerar och verkställer betydande ärenden som kommendören för Marinen beordrat och som gäller Marinen samt verkställer resursfördelningen enligt de riktlinjer som ges av kommendören för Marinen. 

Vid staben koordineras Marinens samverkan med Huvudstaben och denna underlydande inrättningar, Armén, Flygvapnet, Försvarshögskolan, Gränsbevakningsväsendet och olika myndigheter samt Marinens internationella samarbete i syfte att uppnå målen för det militära försvaret.

Marinstaben är en i territorialövervakningslagen och med stöd av den givna förordningar nämnd myndighet som handlägger och avgör tillståndsärenden.

I egenskap av försvarsgrensstab styr Marinstaben utbildningen av beväringar och fartygsverksamheten enligt beredskaps- och trupproduktionskraven samt leder projekt som hör till sjöförsvarets utvecklingsprogram samt planeringen, verkställandet och livscykelhanteringen gällande de mest betydande försvarsupphandlingarna.  

Marinstaben leder de finska trupper och enheter som deltar i internationella marina krishanteringsoperationer. 

Marinstaben består av sju avdelningar (kansli, personal-/utbildnings-, underrättelse-, operativa, underhålls-, planerings- och ledningssystemavdelningen) samt två avdelta enheter: Marinens IT-center  och Flottans musikkår.

Marinstaben firar sin traditionsdag den 10 maj. 

Marinstaben är belägen i Åbo, på det historiska militärområdet i Heikkilä. 
 

Marinen mottar sin första nya servicebåt i Obbnäs

Marinstaben
Pressmeddelande 11.8.2022 12.19

Marinstaben står värd för en konferens om sjörätt i oktober

Marinstaben
Pressmeddelande 23.9.2016 15.13
´