Hoppa till innehåll

Uusimaa 17 - en övning för hela marinen

Marinen
1.12.2017 12.33
Nyhet

Övningen Uusimaa 17 är den nationella huvudövningen för marinen i år och i den deltar marinens samtliga truppförband.

En övning som bygger på snabb lägesutveckling, hybridhot och myndighetssamarbete är en utmärkt grund för övning av marinens alla lagstadgade uppgifter tillsammans med övriga försvarsgrenar och myndigheter. För de stridande truppernas del upphör övningen idag på fredag, men ledningsdelarna och delar av Kustbrigaden fortsätter att öva över veckoslutet.

Väderförhållandena hindrade inte flottans verksamhet

I övningen Uusimaa 17 har Kustflottan utvecklat sin förmåga att agera och verkställa sina uppgifter som en del av marinens och hela försvarsmaktens strid i ett läge som utvecklas snabbt. Att övningen infaller sent på hösten för vanligen med sig vädermässiga utmaningar för flottans trupper, som opererar till havs. Enligt kommendören för Kustflottan, kommodor Erkki Mikkola, har säkerheten kommit i första hand då flottan inledde övningen:

- I den här övningen har vädrets inverkan beaktats på fartygen och även i stödjepunkten. Ombord på fartygen betyder det här att sjösäkerheten betonas. För samtliga våra truppers del har jag betonat säkerheten i all verksamhet och att man bevarar sin förmåga att agera i alla väderförhållanden.

Kustförbanden i beredskap

Enligt kommendören för Nylands brigad, kommodor Arvi Tavaila, är det bästa utbytet av Uusimaa 17-övningen att man fått testa effektiveringen av beredskapen, vilket för brigadens del lyckades synnerligen väl, samt det samarbete inom ett omfattande område med övriga myndigheter och försvarsmaktens övriga trupper som övningsläget förutsatte:

- I egenskap av brigadkommendör hade jag än en gång glädjen att få se hur väl brigaden klarade de uppgifter den fått i höstliga, krävande skärgårdsförhållanden. Särskilt stolt är jag över brigadens beväringar, som under effektiveringen av beredskapen även klarade av att utföra sådana uppgifter som inte hör till deras krigstida uppgifter. Detta visade att den gamla sanningen om att truppens viktigaste resurs är dess vilja och motivation stämmer.

Ur Kustbrigadens synvinkel, som är det största truppförbandet inom marinen som utbildar beväringar, har de höstliga, krävande förhållandena visat att beväringsutbildningen är på god nivå. Kommendören för Kustbrigaden, kommodor Vesa Tuominen, är nöjd med övningen:

- Uusimaa 17 är en mångsidig övning, där vi får öva kustförbandens verksamhet i krävande förhållanden tillsammans med de marina förbanden, armén och sjöbevakningen. Som helhet lyckades alla trupper, både beväringar och reservister, upprätthålla god fysisk och psykisk förmåga. Vi kan med belåtenhet konstatera att utbildningen av värnpliktiga för med sig ett gott kunnande i reserven och att olika truppers och samarbetsparters samarbete fördjupades än en gång.

Utbildningen och staben som en del av övningsmiljön

Under Uusimaa 17 är Sjökrigsskolans roll att öva sina elever i att fungera i marinens olika uppgifter vid marinens operativa förband, utbilda de reservister de har i undantagsförhållanden samt stöda de operativa förbandens verksamhet genom att göra operationsanalyser av skilt beordrade funktioner.

- Sjökrigsskolans huvuduppgift är att utbilda kadetter, anställd personal, beväringar och reservister för marinens krigstida och fredstida uppgifter samt forska i och utveckla de marina prestationsförmågor som är avsedda för krigföring på havet och vid kusten, säger chefen för Sjökrigsskolan, kommodor Tuomas Tiilikainen om Sjökrigsskolans roll i stora krigsövningar.

- I Sjökrigsskolans prestationsförmågor under normala förhållanden och undantagsförhållanden betonas specialsakkunskapen inom marin utbildning och forskning.

Marinens andel av övningen Uusimaa 17 leds av kommendören för marinen, viceamiral Veijo Taipalus, medan Marinstaben fungerar som ledningsstab.

- Övningen visade att marinen har utvecklat sina arbetssätt och metoder i rätt riktning i syfte att verkställa marina operationer. Vi är idag, efter övningen, i allt högre grad redo att verkställa de krävande uppgifter som vi beordras tillsammans med samtliga försvarsgrenar och med våra samarbetsmyndigheter, berättar marinens operationschef, kommodor Jori Harju. 


- Väderförhållandena var ställvis synnerligen krävande både till havs och i skärgården. Trots det lyckades vi verkställa de uppgifter som vi beordrats utan att ge avkall på tjänstgöringssäkerheten.