Sektioner
Meny
Marinen

Ett svenskt fartyg under finsk ledning - och tvärtom

Marinen 6.3.2020 10.43
Pressmeddelande

Den finska och svenska marinen har under den gångna veckan övat förändrade befälsförhållanden och att ta befälet över sjöövervakningsenheter under en bilateral övning på Östersjön. Under övningen underställdes en svensk sjöövervakningsenhet, i detta fall den svenska marinens fartyg HMS Helsingborg tillfälligt den finska marinen. Minfartyget Uusimaa, som deltog i övningen, övade för sin del under svensk ledning.

Under övningen, som ordnades på internationellt vatten i Österjön, skapades förutsättningar för en gemensam användning av resurser inom den områdesövervakning som utförs av Marinen och i ledningen av Marinen.

- Det är vanligt att den svenska och finska marinen övar, och länderna utbyter dagligen information som ansluter sig till sjölägesbilden.

- Det intensiva samarbetet inom sjöövervakningen och dess utveckling med gemensamma resurser förbättrar båda ländernas beredskap i olika situationer och förmåga att reagera på olika situationer, konstaterar Marinens beredskapschef, kommodor Misa Kangaste.

Information om hela Östersjön insamlas genom samarbete

För Marinens del bygger samarbetet inom områdesövervakningen och övningen av detta på det samarbete i fråga om lägesbilder som inleddes mellan Finland och Sverige redan 2006. I praktiken består samarbetet av informationsutbyte mellan marinens ledningsinstanser och automatisk utväxling av sjölägesbilder på systemnivå.

- Som ett resultat av detta får båda länderna en mera omfattande och bättre lägesbild över sina närområden, säger Kangaste.

Gemensamma lägesbildövningar har ordnats redan under flera år, men under den övning som ordnades nu fick man ett nytt, mycket konkret element, då ett svenskt fartyg övningstekniskt fogades till ledningsstrukturen för områdesövervakningen.

Arrangemanget låter enkelt, men är inte det i praktiken. De ledningssystem som ansluter sig till sambandstrafiken måste vara kompatibla, och många andra praktiska frågor måste lösas innan verksamheten kan ske friktionsfritt. Målsättningen är att få de finska och svenska fartygens prestationsförmågor att fungera smidigt tillsammans så att de kompletterar varandra.

Miinalaiva Uusimaa ja Ruotsin merivoimien korvetti HMS Helsingborg yhteisharjoituksessa.