Hoppa till innehåll

Begäran om information om byggandet av marinens stridsfartyg

Marinen
Utgivningsdatum 18.12.2015 13.52
Pressmeddelande

Försvarsminister Jussi Niinistö har gett försvarsmakten fullmakt att inleda marinens projekt Laivue2020, på svenska Flottilj2020. Projektet Flottilj2020 låter bygga fyra stridsfartyg i korvettstorlek, som ska ha förmåga att operera i Östersjöns väderleks- och isförhållanden året om.

Begäran om information ger varven information om projektet och utreder fartygskonstruktörernas och delleverantörernas kompetens och servicepriser, som ska utgöra grunden för begäran om anbud. Begäran om information skickas ut 18.12.2015 och svar önskar man få i slutet av mars 2016.

De fyra nya fartygen kommer att ersätta minfartyget Pohjanmaa, som redan i detta skede har tagits ur bruk, samt de fyra robotbåtarna av Rauma-klass och de två minfartygen av Hämeenmaa-klass, som når slutet av sin livscykel i mitten av 2020-talet. Fartygen som ska anskaffas säkrar marinens förmåga att bl.a. övervaka och trygga den territoriella integriteten till sjöss samt skydda sjöförbindelserna. Utan de nya fartygen kommer marinen inte att klara av sina lagstadgade uppgifter i framtiden.

Marinens krav på fartygens förmåga att operera i vinterförhållanden och på deras sjömineringsförmåga är en central grund för valet av leverantör. Utländska örlogsfartygsvarv kan inte erbjuda färdiga fartygskoncept för Finlands behov och förhållanden. Underhålls- och reparationsarbeten är faktorer som ingår i prestationsförmågan och de måste tillhandahållas i Finland, då det gäller de kritiska delarna. Anskaffningspriset för fartygsklassen har uppskattats till 1,2 miljarder euro och fartygens livslängd är planerad att vara minst 35 år.

De offentliga uppgifterna i den begäran om information som Försvarsmaktens logistikverk har förberett, (Request for information, RFI), sänds till företag, som antas kunna erbjuda för projektet relevant kompetens eller relevanta system. Leverantörerna kan offerera en helhetsleverans eller delleveranser såsom vapen- och sensorsystem. Kompletterande, säkerhetsklassificerad information ges under ett seminarium som hålls senare.

Beslut om anskaffningsmodellen kommer att fattas under nästa år. Efter avtalsförhandlingarna kommer avtalen att undertecknas 2019. De första planerade fartygstekniska testen äger rum 2020 och det sista fartyget kommer enligt planen att överlämnas till försvarsmakten 2024.

´