Hoppa till innehåll

Sjökrigsskolans kuststridsövning börjar

Sjökrigsskolan
Utgivningsdatum 11.5.2016 15.12
Pressmeddelande
Soldater redo för kuststridsövningen

Vårens kuststridsövning "Viena" pågår vid sydkusten, i området mellan Hangö udd och Pellinge under tiden 18 - 26.5.2016.

Totalt deltar ca 1300 personer från olika truppförband i övningen. Majoriteten av deltagarna kommer från Sjökrigsskolan, Kustbrigaden, Nylands brigad och Kustflottan.

I övningen deltar militärpersonal från marinen, studerande från magisterkursen i militärvetenskap, studerande från vapenslagsstudier inom sjöövervakning på grundnivå och försvarsgrensstudier på mästarnivå vid Sjökrigsskolans Avdelning för fortbildning, samt studerande från studieinriktningarna i sjöspaning och sjöövervakning vid marinens reservofficerskurs 169. I övningen deltar också personer från Centret för militärmedicin, Lapplands flygflottilj, Gardesjägarregementet och 2. Logistikregementet.

Under övningen "Viena" övar trupperna samarbete i verkliga kust- och skärgårdsförhållanden. Det som övas är bland annat lägesanpassad planering och ledning, upprätthållande av funktionsförmågan, luftskydd och stridsteknik.

Övningen genomförs i huvudsak på markområden och fastigheter som Försvarsmakten och Forststyrelsen förfogar över. Övriga områden används i enlighet med separat förvaltningsbeslut. Med de "fastigheter" som nämns i beslutet avses markområden.

Fåglarnas pågående häckningsperiod har beaktats vid planeringen av övningen. Övningsverksamheten är begränsad i känsliga naturområden och landstigning är helt förbjuden vid vissa öar och skär.

Övningen ger i någon mån upphov till buller.

Övningen leds av kommendör Kari Salin som biträds av kaptenlöjtnant Joonas Ahola, tfn 0299 800 (växel).