Hoppa till innehåll

Försvarsmakten deltar i marina operationer på Röda havet

Marinen
Utgivningsdatum 30.4.2024 10.30 | Publicerad på svenska 30.4.2024 kl. 11.00
Pressmeddelande
Ölrogsfartyg och lastfartyg till sjöss.

Försvarsmakten deltar med stabsofficerare på den marina operationen EUNAVFOR Aspides som inleddes i februari 2024 av Europeiska unionen samt i den USA-ledda operationen Prosperity Guardian som startade i december 2023 på Röda havet och i närområden. Syftet med operationerna är att säkerställa en fri och säker sjöfart på Röda havet.

Attacker som genomförs av huthirebeller med bas i Jemen har fortsatt och kränker en fri och säker sjöfart på en viktig fartygsled för den internationella handeln. I januari 2024 godkände FN:s säkerhetsråd resolution 2722 (2024) där man fördömer huthiernas attacker mot handelsfartyg och betonar betydelsen av alla staters rätt och frihet till sjöfart. Vidare beaktar man medlemsländernas rätt att försvara sina fartyg mot attacker i enlighet med internationell lag. Både Förenta staterna med sina allierade och Europeiska unionen har inlett aktioner för att trygga sjöfarten på Röda havet och dess närområden.

I Finland ansvarar Marinstaben för den nationella ledningen av operationerna och bl.a. för rekryteringen av stabsofficerare. I EU-operationen deltar högst fem stabsofficerare och i den USA-ledda operationen två.

Operation Aspides

Operation EUNAVFOR Aspides grundades som ett svar på huthirebellernas attacker och det hot som de utgör på Röda havet. Operationen kompletterar internationella åtgärder för att trygga sjöfarten på området och stärker för sin del EU:s roll som sjösäkerhetsproducent på en för världshandeln central fartygsled.

Operation EUNAVFOR ASPIDES verksamhetsområde omfattar Bab al-Mandab-sundet och Hormuzsundet samt internationella vattenområden på Röda havet, Adenviken, Arabiska havet, Omanbukten och Persiska viken.

Operationens uppgift är att eskortera fartyg på verksamhetsområdet, upprätthålla lägesbild samt skydda fartyg mot attacker till havs.

Operationen har ett nära samarbete med den USA-ledda Prosperity Guardian-operationen och med det internationella partnerskapet Combined Maritime Forces som också leds av USA. Vidare fungerar operationen i samarbete med lokala stater och organisationer, FN och andra multilaterala organisationer och partnerländer.

Operationen har grundats för en ettårsperiod från och med starten. En strategisk utvärdering av operarationen genomförs före slutet av mandatperioden. I detta sammanhang bedöms huruvida operationen ska fortsätta.

Staben för EUNAVFOR Aspides-operationen fungerar i Larissa i Grekland där också de finländska officerarna placeras.

Operation Prosperity Guardian

Också operation Prosperity Guardian grundades som svar på attackerna som huthirebellerna genomfört mot fartygstrafiken på Röda havet. Operationen hjälper att upprätthålla säkerheten och skydda civila fartyg framför allt genom den avskräckande effekt som en militär närvaro skapar, samt i sista hand genom att avvärja hotande eller pågående angrepp som riktar sig mot handelsfartyg eller fartyg som medverkar i operationen.

Över 20 länder deltar i Prosperity Guardian-operationen. Länderna som deltar

inom ramen för operationen samarbetar internationellt för att trygga sjöfarten i området. De kan också patrullera med örlogsfartyg på Röda havet och Adenviken i enlighet med internationella beslut, säkra handelsfartygstrafiken samt vid behov ge militär hjälp åt handelsfartyg.  

Operation Prosperity Guardian fungerar separat från den USA-ledda koalitionen som sedan januari 2024 genomfört robotattacker mot huthimål på jemenitisk mark med syftet att försvaga huthiernas militära kapacitet att fortsätta med sina attacker på Röda havet.

Finland deltar med två militärer i operationen. Militärerna kommer att fungera i stabsuppgifter vid operationens ledningsstab i Bahrain och på operationens stabsfartyg fram till 19.2.2025. 

Bild: EUNAVFOR ASPIDES

´