UUDPR-Taisteluharjoitus-Karlsson-20082015

Nylands brigad utbildar kustjägartrupper

Endast Nylands brigad ger beväringsutbildning på svenska. Kommandospråket är finska.

Truppförbandet fungerar i tätt samarbete med Marinens övriga truppförband, Armén och Gränsbevakningen. Nylands brigads trupper är verksamma på kusten och i skärgården.

Nylands brigad utbildar regelbundet sina reservister som har centrala roller i de krigstida trupperna. En reserv med hög kunskapsnivå är en garanti för fortsatt hög prestationsförmåga och försvarsvilja med tanke på försvaret av våra kustområden.

Nylands brigad värdesätter och värnar om traditionerna. Nylands brigad och Björneborgs brigad är de sista kvarvarande landskapstrupperna som kung Gustav II Adolf grundade i Finland 1626. Vi värnar med stolthet om dessa traditioner.