1700 beväringar inleder sin tjänstgöring inom marinen - rekryter även i Åbo efter en lång paus

Marinen 4.1.2019 10.33
Pressmeddelande

Cirka 1700 rekryter inleder sin tjänstgöring inom marinen måndag 7.1.2019. Av de fyra truppförbanden inom marinen är det bara Kustbrigaden (ca 1000 rekryter) och Nylands brigad (ca 700 rekryter) som tar emot rekryter, men rekrytutbildning ges på grund av de grundliga renoveringar som sker i Obbnäs även i Pansio i Åbo.

För rekryterna vid Kustbrigaden ordnas gemensam krigsmannaed och krigsmannaförsäkran i Obbnäs fredag 15.2.2019. För rekryterna vid Nylands brigad ordnas krigsmannaed och krigsmannaförsäkran 16.2.2019 i Dragsvik.

På grund av att kasernerna i Obbnäs renoveras utbildas en del av Kustbrigadens rekryter i Åbo  

Den grundliga renoveringen av kasernerna i Kustbrigaden inleds våren 2019. De fyra huvudkasernerna i garnisonen renoveras etappvis under åren 2019-2025. En stor del av Kustbrigadens beväringar inleder därför sin rekrytperiod i Obbnäs även under de kommande kontingenterna. De utrymmen som behövs för den tid då renoveringen pågår har ordnats vid Kustflottans bas i Pansio, Åbo, där cirka 200 beväringar från Kustbrigaden inleder sin tjänstgöring räknat från januari 2019. Även utbildarna i den enhet som förflyttas följer med från Obbnäs till Åbo för den tid rekrytskedet pågår.   

Till följd av arrangemanget tar basen i Pansio emot rekryter efter en lång paus, även om det administrativt sett är fråga om rekryter från Kustbrigaden. Normalt tas nya elever emot i Pansio först efter rekrytskedet.

Reparationen och renoveringen av flera objekt som inleds i Obbnäs garnison är en del av försvarsmaktens koncept gällande verksamhetsutrymmen, genom vilken man eftersträvar enhetliga krav på utrymmena i alla verksamhetsutrymmen som används av försvarsmakten samt en effektiverad verksamhet och användning av fastigheterna.

Dragsvik, Raasepori Pansio, Turku Upinniemi, Kirkkonummi