Hoppa till innehåll

Offentlig delgivning - beslut av Kustbrigaden

Kustbrigaden
Utgivningsdatum 17.3.2023 13.49
Pressmeddelande

Kustbrigaden har 14.3.2023 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet under perioden 8.–15.5.2023

Beslutet berör vissa fastigheter på kustområdet och skärgård i
Sibbo, Borgå, Pyttis, Kotka, Hamina och Virolahti kommuner.

Beslutet finns framlagt till påseende på försvarsmaktens officiella 
webbplats https://puolustusvoimat.fi/sv/kungorelser.

Närmare information om beslutet får av kaptenlöjtnant Kaarlo Bang, 
tfn 0299 325 102.

Beslutet hålls till påseende 30 dagar från tillkännagivandet. 
Delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter 
den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens 
webbplats. 

I Kyrkslätt 14.3.2023.

Yleistiedoksianto
´