FI SV EN

Minfartyget Uusimaas NRF-beredskap är över - den allmänna beredskapen består

Kustflottan 2.1.2018 10.10
Pressmeddelande
Minfartyget Uusimaas NRF-beredskap är över - den allmänna beredskapen består
Minfartyget Uusimaa.

Marinens minfartyg Uusimaa har under det senaste året stått i beredskap inom ramen för den truppool som utgör en kompletterande del av Natos snabbinsatsstyrka (Nato Response Force, NRF). Det här beredskapsskedet avslutades den 31 december 2017.

Under beredskapsskedet utvecklade fartygsenhetens personal sin kompetens och funktionsförmåga vid marina uppdrag. Uusimaa deltog under 2017 i ett flertal militära övningar, både i Finland och internationellt.

Fartyget kallades inte in till NRF-uppdrag under året. Marinen upprätthöll fartygsenhetens grundberedskap och var förberedd på att, i enlighet med lagen om militär krishantering, skicka iväg den på uppdrag i egenskap av marinens krishanteringstrupp inom 60 dygn efter ett nationellt beslut av Finlands politiska ledning.

Förberedelserna inför beredskapsskedet inleddes år 2016 då fartygsenhetens prestationsförmåga fastställdes genom Natos evaluerings- och utvärderingsprocess (NEL 2). Förutom anställd militär personal hade även frivilliga reservister förbundit sig till NRF-beredskapen. Deltagande i en internationell övning och i evalueringsprocessen ingick som en del av deras förberedande utbildning. Våren 2017 hölls också en egen övning för reservister ombord på fartyget.

- I princip har fartyget och dess personal varit redo för NRF-uppdrag redan på basen av den nationella verksamheten, konstaterar fartygets befälhavare, kommendörkapten Thomas Gentz.

- Nationella förpliktelser föreskriver att fartyget kontinuerligt ska stå i hög beredskap, vilket är rutin för oss. Beredskapsskedet innebar således inte några betydande extra förpliktelser. Från och med början av 2018 kommer vår verksamhet att fortsätta i alldeles lika hög beredskap som under förra året, specificerar befälhavaren.

Minfartygets personal har genom åren samlat på sig bred erfarenhet av samverkan i internationell miljö vid olika internationella övningar. De processer, inklusive kommandospråk, som tillämpas i marinens nationella verksamhet, är i stor utsträckning kompatibla med Natos processer, vilket innebär att en NRF-insats inte i någon större utsträckning skulle ha påverkat rutinerna jämfört med vår nationella verksamhet.