Hyppää sisältöön

Varusmieskoulutuksen uudistukset on otettu innokkaasti vastaan

Merivoimat
Julkaisuajankohta 22.3.2019 14.59
Uutinen

Rannikkoprikaati on yksi niistä joukko-osastoista, joissa varusmiespalveluksen uudistukset liittyen koulutus 2020 -järjestelmään ovat olleet kokeilukäytössä tammikuussa palveluksensa aloittaneessa saapumiserässä.

Kuvassa on varusmiehiä, joilla on yllään simulaattoriliivit, jotka koostuu kypärästä ja taisteluliiviin kiinnitettävistä prismoilla varustetuista valjaista.

Simulaattoriavusteinen järjestelmä kerää reaaliaikaisesti tietoa harjoituksen tapahtumista ja mahdollistaa nopean palautteen heti paikan päällä.

Palveluksensa vasta aloittaneilla ei luonnollisesti ole vertailukohtana vanhaa koulutusjärjestelmää, mutta kantahenkilökunnalle uuden koulutusjärjestelmän omaksuminen edellyttää paljon pois oppimista. Koulutusuudistus on kuitenkin otettu innostuneesti vastaan, ja se nähdään aidosti mahdollisuutena kehittää koulutusta.

Koulutusuudistuksen tavoitteena on tuoda puolustusvoimien koulutus 2020-luvulle ottamalla käyttöön nykyaikaisia koulutusmenetelmiä. Erityisesti oppituntien määrää halutaan vähentää ja käyttää vapautuva aika käytännön harjoitteluun. Oppituntien sijaan perusteiden opettamisen painopiste siirtyy verkko-opetuksen suuntaan. Myös erilaisia simulaattoreita on tulossa käyttöön. Ne eivät korvaa fyysistä koulutusta harjoituksissa tai ampumaradoilla, mutta esimerkiksi ampumasimulaattorilla on mahdollista harjoitella ammunnan perusteita tai vaikkapa vaativampaa taisteluammuntaa siten, että lyhyessä ajassa saadaan paljon toistoja. Lopullinen osaaminen todetaan edelleen kovapanosammunnoissa. Koulutuksessa pyritään korostamaan toimintakyvyn merkitystä aikaisempaa voimakkaammin. Taistelijan mieli ja taistelijan keho saattavat ensin kuulostaa omituisilta käsitteiltä - sotilaan taitojahan täällä ollaan harjoittelemassa. Todellisuudessa kyse on kuitenkin suorituskyvyn peruspilareista, joiden on oltava kunnossa taistelijan onnistumiseksi tehtävissään.

Uusi koulutusrakenne

Koulutuskausien rakenne uudistuu sekin. Koulutus 2020 -aikajaksottelu perustuu kuuden viikon koulutusjaksoihin, joista ensimmäinen on nimeltään alokasjakso. Kyseinen jakso alkaa kahden viikon orientoivalla osuudella, jonka jälkeen neljä seuraavaa viikkoa etenevät aihepiireittäin. Näistä muodostuvat kurssit kiertävät eri yksiköiden välillä vuorotteluperiaatteella, jolloin joukko-osaston koulutusmateriaali- ja -tilat saadaan hyödynnettyä optimaalisesti.

Kuuden viikon jälkeen varusmiehet jatkavat heille määrätyn koulutushaaran mukaisesti koulutushaarajaksolla. Tämän jakson aikakana varusmiesten koulutuksessa painotetaan koko ajan oman koulutushaaran erityistaitoja, joiden osaaminen testataan jakson loppuun sijoittuvalla koulutushaaratutkinnolla

Kokeilutoiminnan havainnot talteen

Kokeilutoiminta olisi hyödytöntä, ellei siitä saatuja havaintoja dokumentoitaisi ja arvioitaisi. Kurssimuotoinen koulutusrakenne on todettu toimivaksi ratkaisuksi, jossa kokonaisuuksien ymmärtäminen helpottuu. Samoin koulutustapahtumien sisällön ja pituuden vakioiminen ovat edistäneet koulutuksen yhtenäistämistä. Tämä on tärkeää, koska jo ensimmäisen kuuden viikon jälkeen monen varusmiehen yksikkö vaihtuu koulutushaarajaksolle siirryttäessä, jolloin yhtenevät tiedot ja taidot luovat hyvän perustan jatkokoulutukselle.

Verkko-opetus on todettu hyödylliseksi, mutta sen laaja-alainen hyödyntäminen edellyttää runsaasti valmisteluja verkko-oppimisympäristön sisällön sekä myös varuskunnan infran suhteen. Havaintojen mukaan varusmiesten kynnys katsoa vapaa-ajallaan mikroelokuvia on paljon matalampi, kuin että he alkaisivat lukea samaa asiaa jostain ohjesäännöstä tai oppaasta. Osa mikroelokuvista on toteutettu interaktiivisiksi sisältäen monivalintakysymyksiä. Näin koulutettava pääsee testaamaan osaamistaan ja saa samalla palautteen osaamisensa tasosta.

Ruoka - ikuinen puheenaihe

Alokasjaksolla osa ruokailuista korvattiin lounaspusseilla. Käytännössä varusmiehet ruokailivat aamupalan ja päivällisen varuskuntaravintolassa, mutta lounas korvattiin taisteluvarustuksen mukana kulkevalla lounaspussilla. Tällä tavoiteltiin ajankäytön tehostamista, jossa ruokailuun ei tarvitsisi käyttää määräänsä enempää aikaa. Kokeilun tuloksista kerrotaan kevään aikana.

Katsomme tulevaisuuteen

Rannikkoprikaati jatkaa positiivisessa hengessä uuden koulutusjärjestelmän kokeilua. Kouluttajien osaamisen kehittyessä ja koulutustapahtumien vakiintuessa koulutus on nykyaikaista ja tehokasta. Vuosi 2019 muodostaa kokeilutoiminnan vuoden, jonka havaintojen ja korjausliikkeiden jälkeen uusi koulutusjärjestelmä on prikaatin näkemyksen mukaan otettavissa valtakunnallisesti käyttöön puolustusvoimissa.

 

´