Hyppää sisältöön

Vedenalaiset raivaamistehtävät ovat haastavia

Rannikkoprikaati
Julkaisuajankohta 11.9.2020 15.14
Uutinen

Merivoimilla on valmius vedenalaisiin raivaamistehtäviin, joista suurin osa suoritetaan virka-aputehtävinä eri viranomaistahoille. Raivaamisen päämääränä on saattaa raivattavat kohteet ja niiden ympäristö turvalliseksi poistamalla alueelta mm. paikannetut sotilasräjähteet. Puolustusvoimat suorittaa vuositasolla useita satoja raivaamistehtäviä. Rannikkoprikaatin raivaajat osallistuvat raivaamiseen vuodessa yli 200 henkilötyöpäivän verran.

Raivaamistehtävät jaetaan alue- ja virka-apuraivaamiseen

Alueraivaamisessa etsitään räjähteitä laajoilta alueilta, kuten sodanaikaisilta taistelualueilta, sodan aikana räjäytetyiltä varastoalueilta ja käytössä olevilta ampumakenttäalueilta. Virka-apuraivaamisessa tehtävä tulee yleensä poliisilta ja se on usein yksittäisen räjähteen tunnistaminen ja vaarattomaksi tekeminen. Räjähde löytyy usein maansiirtotöiden yhteydessä. Raivaamistehtäviä aiheutuu myös sotamuistoista, joita on tuotu aikoinaan runsaasti rintamilta.

Aina ennen raivaamistehtävää tehdään vaaran arviointi, jonka perusteella laaditaan raivaamissuunnitelma. Alueraivaamistehtävissä suunnitteluun osallistuvat kaikki viranomaistahot.

Vedenalaiset raivaamistehtävät ovat vaativia

Vedenalaiset raivaamistehtävät poikkeavat monella tapaa maan päällä tehtävistä raivaamistehtävistä. Vedenalaisessa raivaamisessa tarvitaan ensinnäkin enemmän kalustoa, kuin maan päällä. Näissä tehtävissä tarvitaan siirto- ja nostokalusto, veneet, vedenkestävät etsintäsensorit, työkalut esiin ottoa varten, siirtovälinesarja sekä loppuhävittämistä varten sytytysvälineet, räjähdysaineet ja erilaiset raivaamispanokset. Näiden lisäksi tarvitaan vielä sukeltajien omat suojavarusteet.

Huonosta näkyvyydestä johtuen vedenalainen etsintä on usein hidasta. Aiemmin etsintä on saattanut olla hyvinkin hidasta, sillä veden alla näkyvyys voi olla vain joitain kymmeniä senttejä. Viime vuosien aikana tilanne on kuitenkin parantunut uusien vedenalaisten sensorien tultua käyttöön. Esimerkiksi sukeltajasensorin ansiosta näkyvyydellä ei ole enää niin suurta merkitystä.
Kaikessa raivaamisessa on omat riskinsä, joita saadaan pienennettyä hyvällä koulutuksella ja harjoittelulla. Vedenalaisissa raivaamistehtävissä sukeltajien tulee lisäksi ottaa huomioon sukeltamiseen liittyvät turvallisuus- ja varomääräykset.

Puolustusvoimien raivaajakoulutus toteutetaan laadukkaana pienryhmäopetuksena

Puolustusvoimissa annetaan kaikille yhteneväinen koulutus vedenalaisen raivaamisen perusteista. Koulutuksen ensimmäinen taso on räjähdetiedustelija, joka saa kuljettaa turvalliseksi todetun räjähteen hävitettäväksi suojaisaan paikkaan tai räjäyttää sen löytöpaikalla. Koulutuksen toinen taso on räjähderaivaaja, joka saa käyttää eri menetelmiä ja välineitä, joilla raivattavat kohteet tehdään vaarattomiksi. Näiden lisäksi on myös erikoisraivaajia ja merilöydöksistä on vielä oma kurssinsa.

Rannikkoprikaatin Upinniemessä sijaitseva sukeltajakoulu kouluttaa kaikki Puolustusvoimien sukeltajat, joista raivaajasukeltajat koulutetaan räjähteiden etsintä- ja raivaamistehtäviin. Raivaajasukeltajakoulutukselle on ominaista harkintakykyä kehittävä laadukas pienryhmäkoulutus rannikon haastavissa olosuhteissa.

´