Kiinteistöjen väliaikainen käyttö Ranta-Sapeli18-harjoituksessa

Rannikkoprikaati 1.10.2018 13.07
Tiedote

Rannikkoprikaatin johtama taisteluharjoitus toimeenpannaan 26.11 - 30.11.2018 välisenä aikana Kirkkonummen, Siuntion, Inkoon kuntien ja Hangon kaupungin maa- ja saaristoalueella.

Rannikkoprikaatin komentajan tekemän päätöksen perusteella puolustusvoimat käyttää tilapäisesti muitakin kuin puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevia alueita, niillä sijaitsevaa tiestöä ja kiinteistöjä tilapäiseen sotilaalliseen harjoitustoimintaansa 26.11 - 30.11.2018 puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 14 § (28.6.2013/509) nojalla.

Puolustusvoimista annetun lain 15 § nojalla harjoituksen johtaja voi kieltää puolustusvoimien tilapäisessä käytössä olevalla alueella tai kohteessa liikkumisen tai rajoittaa sitä jos sotilaalliset syyt tai ulkopuolisten suojaaminen vaaroilta välttämättä sitä vaatii.

Harjoituksen johtaja voi määrätä kiellon tai rajoituksen puolustusvoimien käytössä tilapäisesti harjoituksen järjestämistä varten olevalla alueella tai kohteessa, jota käytetään materiaalin säilytykseen, joukkojen ryhmitykseen tai jolla tapahtuva toiminta voi aiheuttaa vaaraa ulkopuolisille.

Muiden kuin puolustusvoimien omistamien ja/tai hallinnassa olevien kiinteistöjen ja tiestön tilapäinen käyttö sekä niillä mahdollisesti asetettavat liikkumisrajoitukset asetetaan vain niille alueille, joiden tilapäinen käyttö on puolustusvoimien harjoitustoiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä.

Puolustusvoimien harjoitustoiminnasta ulkopuolisille aiheutuva haitta pyritään minimoimaan.

Ohessa päätös ja oikaisuvaatimusosoitus.

Harjoitukset ja ammunnat Joukko-osasto