Hyppää sisältöön

Yleistiedoksianto - Rannikkoprikaatin päätös 20.1.2021

Rannikkoprikaati
4.2.2021 15.34

Rannikkoprikaatin johtama talviharjoitus toimeenpannaan 10. - 19.3.2021 välisenä aikana Kemiön ja Paraisten rannikko- ja saaristoalueella.

Tämän päätöksen perusteella puolustusvoimat käyttää tilapäisesti muitakin kuin puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevia alueita, niillä sijaitsevaa tiestöä ja kiinteistöjä tilapäiseen sotilaalliseen harjoitustoimintaansa puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 14 § (28.6.2013/509) nojalla.

Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua Rannikkoprikaatilta siten kuin hallintolaissa (343/2003) säädetään. Oikaisuvaatimuksen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään.

Kiinteistön käyttöä koskevaa päätöstä voidaan noudattaa muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen kiellä päätöksen täytäntöönpanoa.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa Rannikkoprikaatin oikeusupseeri, kapteeniluutnantti Timo Kallioinen p. 0299 321 102 tai [email protected].

Yleistiedoksianto