Hyppää sisältöön

Merivoimien esikunnan päätös/ Marinstabens beslut 24.3.2021

Merivoimien esikunta
25.3.2021 10.54

Merivoimien esikunnan päätös kiinteistöjen käyttöön ottamisesta RITVA 21 harjoituksen ajaksi 24.5.-3.6.2021

PÄÄTÖKSEN YLEISTIEDOKSIANTO 

Merivoimien esikunta on tehnyt 24.3.2021 puolustusvoimista annetun lain (22.12.2009/1617) 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan aikavälillä 24.5.-3.6.2021.


Päätös koskee Euran, Hangon, Harjavallan, Huittisten, Kokemäen, Koski Tl:n, Liedon, Lohjan, Loimaan, Marttilan, Mynämäen, Nousiaisten, Oripään, Pöytyän, Raaseporin, Salon, Siuntion, Someron, Säkylä ja Vihdin kuntien alueilla olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. 

Päätös on nähtävillä Lounais-Suomen aluetoimistossa klo 09:00-15:00 1.4. ja 3.6.2021 välisen ajan. Aluetoimiston asiakaspalvelupisteen osoite on Rykmentintie 15 B, 20811 Turku, Heikkilän kasarmialue, puh. 0299 480190.

Lisätietoja päätöksestä antaa komentajakapteeni Thomas Gentz (puh.0299 800).

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Päätös on julkaistu 25.3.2021.

Merivoimien esikunnan päätös 24.3.2021.

    OFFENTLIG DELGIVNING
    
Marinstaben har den 24.3.2021 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 24.5.-3.6.2021.

Beslutet berör vissa fastigheter i följande kommuners områden som är nödvändiga för utbildningsanvändning: Eura, Hangö, Harjavalta, Vittis, Kumo, Koskis, Lundo, Lojo, Loimaa, S:t Mårtens, Virmo, Nousis, Oripää, Pöytis, Raseborg, Salo, Sjundeå, Somero, Säkylä och Vichtis.

Beslutet finns framlagt till påseende vid Sydvästra Finlands regionalbyrå kl. 09.00-15.00 under tiden 1.4–3.6.2021. Adressen till regionalbyråns kundbetjäningspunkt är Regementsvägen 15 B, 20811 Åbo, kasernområdet i Heikkilä, tfn 0299 480 190.
Närmare information om beslutet får av kommendörkapten Thomas Gentz (tfn. 0299 800). 

Beslutet hålls till påseende 30 dagar från tillkännagivandet. Delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats. 

Beslut har publicerats 25.3.2021.

Marinstabens beslut 24.3.2021.


 

Yleistiedoksianto