FI SV EN

Sjöförsvarsövningen MEPU-16 är avslutad - uppdraget slutfört

18.11.2016 12.00
Pressmeddelande
Sjöförsvarsövningen MEPU-16 är avslutad - uppdraget slutfört

Marinens huvudövning 2016, sjöförsvarsövningen MEPU16 är nu avslutad. Under den två veckor långa övningen testades och övades de uppgifter som ålagts marinen, såsom ledning, eldanvändning och samverkan med de andra försvarsgrenarna och andra myndigheter.

Övningen leddes av Kommendören för marinen, konteramiral Veijo Taipalus, med Marinstaben som sin ledningsstab:

- Redan i planeringsskedet var målsättningarna ambitiösa och kraven på övningens nivå höga, och övningsförhållandena bidrog också med extra utmaningar. Trots förhållandena prioriterade vi tjänstgöringssäkerheten under övningen och marinens personal visade prov på stor yrkesskicklighet genom att vid undantagsförhållanden agera i enlighet med utbildningen. Under stora övningar agerar man i krävande förhållanden och målsättningen med övningen var att öva upp även personalens kunnande.

- Beväringarnas och reservisternas handlande under övningen förtjänar ett stort tack och den respons som marinen har fått från reservisterna har varit mycket positiv. Efter att ha följt med stabernas och truppernas verksamhet kan jag belåtet konstatera att marinens förmåga att sköta sina uppgifter är god och att övningen har uppfyllt de krav som ställdes på den.

Sjöförsvarsövningen MEPU-16 utvecklade personalens, beväringarnas och reservisternas kunnande

Personal och beväringar från marinens alla truppförband deltog i övningen. Omkring 400 reservister deltog i övningen och de fungerade i olika uppgifter vid alla marinens trupper. Övningen MEPU16 erbjöd reservisterna en utomordentlig miljö för att öva och upprätthålla sina försvarskunskaper.

Övningen ingick också som en väsentlig del i beväringarnas utbildning. Nästan 1700 beväringar deltog i övningen och många av dem fick under övningen sin första kontakt med sin krigstida uppgift. Beväringarna övade vid kustförbanden, specialtrupperna och de marina förbanden, i skyddsuppgifter samt olika stöd- och underhållsuppgifter.

Ledning och eldanvändning i centrum vid Kustflottan

Övningen MEPU-16 utvecklade kunnandet bland Kustflottans personal, tillvägagångssätt för olika uppgifter, ledning samt samarbete med kustförbanden vid undantagsförhållanden.

- Kustflottans förmåga att använda marinens två huvudvapen, minor och sjömålsrobotar är nu ännu bättre efter den här övningen. Fartygspersonalens yrkesskicklighet kom till sin rätt vid de krävande förhållandena och situationerna, sammanfattar Kommendören för Kustflottan, kommodor Erkki Mikkola, resultaten av årets huvudövning.

MEPU-16 Bild: Edwin Pohto

Kustförbanden övade i vintriga skärgårdsförhållanden

Vid Kustbrigaden låg tyngdpunkten under sjöförsvarsövningen MEPU16 på att öva trupperna i trupproduktionen i krävande förhållanden och att förbättra brigadens prestationsförmåga, i synnerhet gällande ledning. Den långa övningen erbjöd ett gott tillfälle att påvisa att trupperna kan bevara sin funktionsförmåga i skärgårdsförhållanden.

- I dessa uppgifter framhävdes alla chefers ansvar. De vintriga väderförhållandena utgjorde en utmärkt spelplan för de övande trupperna. Brigadens värnpliktiga, beväringar och reservister uppvisade god yrkesskicklighet under övningen och tjänstgöringssäkerheten kunde hållas på en god nivå under hela övningen, berättar Kommendören för Kustbrigaden, kommodor Vesa Tuominen.

Nylands brigad deltog i övningen med en ca 800 soldater stark trupp. Den viktigaste övningsmålsättningen för de olika ledningsinstanserna var att bilda en lägesbild och dela den med lägre ledningsinstanser och andra trupper som fungerade i området, att leda trupperna med goda order i rätt tid samt att öva samverkan med marinens övriga ledningsinstanser och med de andra försvarsgrenarna. Även samarbetet med Gränsbevakningsväsendet framhävdes.

- För trupperna som är i trupproduktion låg tyngdpunkten på att fungera i kompanisammansättning inom ramen för stridsavdelningen. Övningen var lyckad och trupperna lyckades uppfylla de uppställda målsättningarna i krävande, vintriga skärgårdsförhållanden, sammanfattar Kommendören för Nylands brigad, kommodor Kjell Törner, övningsveckorna.

Kadetter, personal och reservister från Sjökrigsskolan deltog också i sjöförsvarsövningen MEPU-16.